Privacystatement People 21 B.V.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij People 21 B.V. en/of bij haar dochtermaatschappijen: DDD Personeel B.V., DDD Services B.V., DDD Personeel II B.V., DDD Personeel III B.V. Stay 21 B.V., Stipt Uitzendbureau B.V., Q Uitzendbureau B.V., People 21 Services B.V., Qualis Domum B.V., Delta 21 B.V., Stipt Intermediair B.V., Stipt Employment Services B.V., Quality Uitzendbureau B.V. en Quality Uitzendbureau1 B.V., hierna gezamenlijk te noemen “People 21 B.V.” en waarom we deze gegevens verzamelen.

Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor People 21 B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere transparante privacy statements. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
People 21 B.V., gevestigd aan De Brauwweg 20, te (3125 AE) Schiedam en is samen met haar dochtermaatschappijen die onder People 21 B.V. actief zijn aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens,

People 21 B.V. is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

People 21 B.V. stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

People 21 B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. People 21 B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt People 21 B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

Verzamelen van persoonsgegevens is dit van toepassing?
Wij verzamelen persoonsgegevens van:
– bij bezoekers en gebruikers van de website
– bij sollicitanten, (potentiële) kandidaten, deelnemers van klanten of andere personen;

Als u onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:
-met jouw toestemming;
-om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
People 21 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. People 21 B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door People 21 B.V.:

 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Om u informatie te sturen
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en inleenovereenkomsten
 • Voor het uitvoeren van de administratie
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij People 21 B.V. te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de geldende privacywetgeving mag People 21 B.V. alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. People 21 B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet- en regelgeving en uw privacy dit toelaten.

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met People 21 B.V. delen, bijvoorbeeld door:

 • Je onze website bezoekt
 • U in te schrijven voor werk onze vestigingen
 • Te solliciteren via onze website
 • Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan
 • Je via een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
 • Communicatie met People 21 B.V. over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van People 21 B.V.
 • Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of u via uw social media account aan te melden
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt

Waarom verzamelen we gegevens en welke gegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren.
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar dienst verlenen of opdrachten uitvoeren en referenten en andere instanties waarmee People 21 B.V. een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Als u zich bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Uw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Uw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (op vrijwillige basis)

Vanaf het moment dat u voor ons gaat werken:

 • BSN
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Bankrekeningnummer
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Inloggegevens persoonlijke account

Uitwisseling van persoonsgegevens
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen People 21 B.V.

People 21 B.V. kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen en dochterondernemingen die onder People 21 B.V. vallen.

People 21 B.V. ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

People 21 B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten People 21 B.V.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, zoals opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en People 21 B.V. of indien People 21 B.V. bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij People 21 B.V. uw privacybelang altijd laat meewegen of in overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Voor zover noodzakelijk zal People 21 B.V. met derden een verwerkersovereenkomst sluiten.

3. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Nederland

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. People 21 B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waar People 21 B.V. passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
People 21 B.V. geeft onder voorwaarden toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van People 21 B.V. op een beperkt aantal persoonsgegevens kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving- en selectiemanagers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de databank verwijderen indien je hier geen prijs (meer) op stelt.

People 21 B.V. gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van People 21 B.V. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn. People 21 B.V. zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Beveiliging van persoonsgegevens
People 21 B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is People 21 B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaren van persoonsgegevens
People 21 B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Kandidaten (indien je niet voor People21 B.V. hebt gewerkt)
Uw gegevens (CV, opleiding, werkervaring e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor People 21 B.V. hebt gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u hiervoor een mail sturen naar info@people21.eu

Cookies en automatische besluitvorming
Wat zijn cookies?
 Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van People 21 B.V. kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. People 21 B.V. plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om  alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op People 21 B.V. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. People 21 B.V. plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
People 21 B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van People 21 B.V.) tussen zit.

Doorgifte aan het buitenland
People 21 B.V. maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt People 21 B.V. gebruik van Visual Website Optimizer. People 21 B.V. kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

Uw privacy rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via info@people21.eu dan wel per brief gericht aan: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@people21.eu dan wel per brief op het adres: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via info@people21.eu. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@people21.eu dan wel per brief op het adres De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via het e-mailadres info@people21.eu.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan People 21 B.V. er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan People 21 B.V. instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. People21 B.V. sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van People 21 B.V. People 21 B.V. is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt People 21 B.V. zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Wijzigingen
People 21 B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen People 21 B.V. en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement People 21 BV 

We are aware that you place your trust in us. Therefore, we see it as our responsibility to protect your privacy.

In this Privacy Statement we let you know which data we collect and record when you use our websites and/or you register with People 21 BV and/or its subsidiaries: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21, Stipt Employment Agency, Q Employment Agency, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV and Quality Uitzendbureau1, hereinafter jointly referred to as “People 21 BV” and why we collect this data.

Moreover, we clarify to whom the data is provided and who may process the data. This way you understand exactly how we work.

Careful handling of personal data is of great importance to People 21 BV. Personal data is therefore carefully processed and secured. We work with well-secured information systems and clear transparent privacy statements. In doing so, we comply with the laws and regulations in the field of the protection of personal data, such as the Personal Data Protection Act and – with effect from 25 May 2018 – the General Data Protection Regulation (GDPR).

If you visit our website, request information via our website and/or register with us, purchase a service or contact us by telephone, we will register your personal data. This privacy statement is intended to inform you about this processing of your personal data.

Responsible for the processing of personal data
People 21 BV, located at De Brauwweg 20, in (3125 AE) Schiedam and, together with its subsidiaries that are active under People 21 BV, has been designated as responsible for the processing of personal data,

People 21 BV is therefore responsible for the processing of personal data that fall within the scope of this privacy statement.

People 21 BV, as controller, determines the purposes and means of the processing and is responsible for compliance with legal requirements.

People 21 BV sometimes engages other companies to perform services for it. People 21 BV remains responsible for the processing of your personal data in these situations. People 21 BV makes contractual agreements with these companies about the handling of your personal data, so that your privacy is guaranteed.

Collection of personal data does this apply?
We collect personal data from:
– visitors and users of the website
– applicants, (potential) candidates, participants of customers or other persons;

When you visit our website, we collect information related to the type of device, browser and how you use our website or app. This information helps us to improve the website, for your ease of use and to provide you with the best possible service.

We process the information:
– with your permission;
– to properly implement the agreement and/or terms of use that we have agreed with you;

We collect and process your data for the execution of our HR services, including mediation, temporary employment, recruitment & selection, hiring and outsourcing, personal development and employability, reintegration, advice, planning and personnel and salary administration.

Purposes of the processing of personal data
People 21 BV processes your personal data for various purposes. People 21 BV only processes the necessary personal data.

The following purposes apply to the processing of personal data by People 21 BV:

 • To be able to contact you
 • To send you information
 • For entering into and executing agreements, including, but not limited to, employment agreements and hiring agreements
 • To carry out the administration
 • To comply with legal obligations

We also use your personal data for relationship management and activities to increase our database of candidates, employees, suppliers, customers/clients and other relations of and persons involved with People 21 BV and to inform you about our activities.

Legal grounds for the processing of personal data
According to the applicable privacy legislation, People 21 BV may only process personal data if the processing is based on legal grounds. People 21 BV uses the following legal grounds for the processing of personal data:

 • In the context of the conclusion and/or execution of an agreement
 • To comply with the law (including accounting, tax obligations and obligations under court orders or other mandatory laws and regulations)
 • Based on our legitimate business interests to the extent permitted by law, regulation and your privacy.

Where and when do we collect personal data?

You can share your personal data with People 21 BV in several ways, for example by:

 • You visit our website
 • Register for work our branches
 • Apply via our website
 • Enter into an employment contract with us
 • You register in another way or are registered to use our services or to provide you with a service.
 • Communication with People 21 BV about a service, for example the questions you have asked us or requests you have submitted
 • Contact one of the employees of People 21 BV by e-mail, telephone or in writing
 • Participate in a social media activity (for example, by clicking “Like” or “Share”) or logging in through your social media account
 • Cookies that are stored on your computer or mobile device when you visit our websites

Why do we collect data and what data do we collect?

We process the personal data that is necessary for our services; part of this data is required to be able to use our services. Without this data we cannot carry out our services.
In general, our website can be visited without your personal data being passed on to us. As soon as you provide us with data, by filling in a form, applying for a job or registering, we will process the data that you provide to us.

We collect and process your data for the execution of our services, including; mediation, temporary employment, advice, planning and personnel and salary administration.

Additional data may be desirable to better tailor the service to your wishes, qualities and/or availability or to meet more specific questions or obligations with regard to the position and/or from clients. We ask that you only provide us with information that is correct and relevant.

Which personal data of business relations do we process?

We also process personal data of business relations. This usually concerns the contact details of employees of clients, suppliers, subcontractors (for example data processors) who provide services or carry out assignments on its behalf and referees and other bodies with which People 21 BV maintains a business relationship. This usually concerns the names, contact details and positions of contact persons with the aim of making offers about the services and other activities, maintaining the business relationship and/or entering into an assignment agreement.

When you register with us, we collect the following information:

 • Name and address details, e-mail address, telephone and other contact details
 • Date of birth place of birth
 • Sex
 • Your work experience and education and training followed
 • Any references or certificates provided (and possibly a copy of the front of the driver’s license)
 • Your motivation
 • Marital status
 • Availability
 • Photo or video (on a voluntary basis)

From the moment you start working for us:

 • Social Security Number
 • Copy of ID proof, work permit
 • Bank account number
 • Nationality
 • Other data required for conducting a personnel, salary and absenteeism registration
 • Login details personal account

Exchange of personal data
1. Passing on and receiving personal data within People 21 BV

People 21 BV can exchange your (personal) data within the various departments and subsidiaries that fall under People 21 BV.

People 21 BV ensures that European standards of data protection are applied to personal data within its departments and companies.

People 21 BV cannot be held liable if it has to provide personal data to authorities, in accordance with applicable legal obligations.

 1. Passing on and receiving data outside People 21 BV

The purpose of the processing of your personal data may mean that we share personal data with other organisations, such as clients to whom we can introduce you. Insofar as you have not given explicit permission for this or there is no legal obligation for this, this exchange of data only takes place if this is necessary for the execution of the agreement between you and People 21 BV or if People 21 BV has a legitimate interest in this exchange. whereby People 21 BV always takes your privacy interest into account or in other cases in which we are obliged to do so, for example by a court order or a court decision. Insofar as necessary, People 21 BV will conclude a processing agreement with third parties.

 1. Passing on and receiving data outside the NetherlandsYour personal data can be transferred or stored outside the Netherlands. People 21 BV has taken the necessary measures to ensure that the personal data transferred is adequately protected. Your personal data may be sent to one or more countries within or outside the European Union and processed there. We will only transfer your personal data to countries outside the EU where People 21 BV has taken appropriate security measurements to guarantee the privacy of your data.

Access to the data other than through provision
People 21 BV grants access to third parties, being paying clients, under certain conditions, so that the database of People 21 BV can be searched for suitable candidates on a limited number of personal data. These clients are: employers, recruiters, recruitment and selection managers, headhunters, personnel officers, etc. You can remove your CV from the database at any time if you no longer wish to receive any communication from us.

People 21 BV uses automatically generated data for statistical purposes as well as for the security and improvement of People 21 BV. This data is provided to third parties insofar as they are fully anonymized and cannot be traced back to you. Except in the cases mentioned here in this Privacy Statement, People 21 BV will not provide your personal data to third parties without your prior consent.

Security of personal data
People 21 BV makes every effort to optimally protect your personal data against unauthorized use. We do this on the basis of physical, administrative, organizational and technical measurements. For example: only authorized persons have access to the data. If and insofar as data is provided to data processors who provide services or carry out assignments on its behalf, People 21 BV has agreed with them that they will also optimally protect the personal data.

Retention of personal data
People 21 BV does not store personal data for longer than necessary to achieve the purposes for which the data is processed, and in any case for as long as specific regulations require.

Candidates (if you have not worked for People21 BV)
Your details (CV, education, work experience, etc.) are available until two years after the last contact with People 21 BV. You will receive a message from us one year and two years after the last contact that you are registered with us.

If you no longer want to be mediated, you can send an email to info@people21.eu

Cookies and automatic decision-making
What are cookies?
Cookies are small pieces of (text) information that a server sends to the browser with the intention that the browser will send this information back on a next visit. Cookies from People 21 BV cannot damage your computer or files. People 21 BV only places cookies that are necessary for the performance of the services. If other cookies are to be placed, we will ask for your prior consent. Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Our websites use cookies to help the website analyze how users use the website. This information consists of: your IP address, the type of browser, the computer system you use, account number, the pages you visit on People 21 BV. The information obtained is used to make the website work properly (track logged in users, session information, etc.) In addition, we collect information about surfing behavior on our website by means of cookies, which is also used to optimize our website. People 21 BV does not place cookies for the benefit of other parties, such as advertising networks.

Automated decision making
People 21 BV does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of People 21 BV).

Transfer abroad
People 21 BV uses, among other things, Google Analytics. Google’s servers are located outside the European Union. Agreements have now been made with the US so that they comply with the minimum EU Privacy agreements. People 21 BV also uses Visual Website Optimizer. People 21 BV chooses these parties carefully and tries to work exclusively with parties that observe European privacy regulations.

Your privacy rights
We value that you can easily exercise your rights with regard to the processing of your personal data. If you wish to make use of one of the rights you are entitled and mentioned below, you can contact us as described below.

View and/or change data
You can contact us at any time via info@people21.eu or by letter addressed to: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam to indicate which (categories of) data we process about you, for what purposes this is done, from which source the data comes and which retention periods are used by us .

In addition, you can contact us at any time to supplement, correct or delete your data. In the unlikely event that we have provided incorrect personal data about you, we will rectify this.

We will notify you when we have changed your personal information.

Restricting the processing of your data
If you do not agree with the content of the data we hold about you, you can submit a request to temporarily restrict the processing of your data. We will then wait to distribute your data until it is in order again in your opinion. You can submit a request for a processing restriction at any time via info@people21.eu or by letter to the address: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam.

When we restrict processing of your personal data, we will notify you.

Right to transfer data
You can request the personal data that we hold about you in a structured, common and machine- readable form via info@people21.eu . You are completely free to transfer this information to third parties.

Right to be forgotten
If you no longer wish to use our services, you can request the deletion of all your personal data. You can request us to delete all your data at any time via info@people21.eu or by letter to the address De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam.

You can also revoke any consent you may have granted to process your data at any time. We will stop processing your personal data for which you have given permission. However, withdrawing your consent does not affect the processing that has already taken place.

Procedure, response time and costs
We try to process your requests as referred to in this chapter as quickly as possible, but at the latest within one month. We are required to verify your identity before your requests can be fulfilled. In principle, your requests will be processed electronically, unless this is not possible or you request otherwise.

In principle, we will not charge you any costs for processing your aforementioned requests, unless your requests are excessive, manifestly unfounded or if you request additional copies with the right of access.

If there is a (suspected) data breach, for example, if you suspect loss or unauthorized access to personal data, please let us know immediately via the email address info@people21.eu .

Liability

Although much attention is paid to the compilation of this website, People 21 BV cannot guarantee that the information on the website is always correct and complete. Nor can People 21 BV guarantee the continuous availability and undisturbed operation of the website. People21 BV excludes any liability in this regard, except insofar as there is intent or gross negligence on the part of People 21 BV People 21 BV is entitled to suspend the availability of the website, for example in connection with adjustments or maintenance. In addition, People 21 BV reserves the right to remove, change or no longer offer information and services offered on the website without prior notice.

Changes
People 21 BV reserves the right to adjust or change this privacy statement. None of the provisions of the privacy statement is intended to establish any obligation or agreement between People 21 BV and a data subject.

Other provisions

Dutch law applies to the provisions of this privacy statement and all disputes arising from it.

 

Декларация за поверителност People 21 BV

Наясно сме, че ни гласувате доверието си. Ето защо считаме за наша отговорност да защитим вашата поверителност.

В тази Декларация за поверителност ви уведомяваме кои данни събираме и записваме, когато използвате нашите уебсайтове и/или се регистрирате в People 21 BV и/или нейните дъщерни дружества: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21, Агенция по заетостта Stipt, Агенция по заетостта Q, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV и Quality Uitzendbureau1, наричани по-долу съвместно „People 21 BV“ и защо събираме тези данни.

Ние също така изясняваме на кого се предоставят данните и кой може да ги обработва. Така разбирате как точно работим.

Внимателното боравене с личните данни е от голямо значение за People 21 BV. Поради това личните данни се обработват и защитават внимателно. Ние работим с добре защитени информационни системи и ясни прозрачни декларации за поверителност. По този начин ние спазваме законите и разпоредбите в областта на защитата на личните данни, като Закона за защита на личните данни и – в сила от 25 май 2018 г. – Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Ако посетите нашия уебсайт, поискате информация чрез нашия уебсайт и/или се регистрирате при нас, закупите услуга или се свържете с нас по телефона, ние ще регистрираме вашите лични данни. Тази декларация за поверителност има за цел да ви информира за тази обработка на вашите лични данни.

Отговорен за обработката на лични данни
People 21 BV, намиращ се на De Brauwweg 20, в (3125 AE) Schiedam и заедно със своите дъщерни дружества, които са активни под People 21 BV, е определен като отговорен за обработката на лични данни,

Следователно People 21 BV носи отговорност за обработката на лични данни, които попадат в обхвата на тази декларация за поверителност.

People 21 BV, като администратор, определя целите и средствата за обработване и отговаря за спазването на законовите изисквания.

People 21 BV понякога ангажира други компании да извършват услуги за него. People 21 BV остава отговорен за обработката на вашите лични данни в тези ситуации. People 21 BV сключва договорни споразумения с тези компании относно обработката на вашите лични данни, така че поверителността ви да е гарантирана.

Събирането на лични данни важи ли това?
Ние събираме лични данни от:
– посетители и потребители на уебсайта
– кандидати, (потенциални) кандидати, участници на клиенти или други лица;

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме информация, свързана с вида на устройството, браузъра и начина, по който използвате нашия уебсайт или приложение. Тази информация ни помага да подобрим уебсайта, за вашата лесна употреба и да ви предоставим възможно най-доброто обслужване.

Ние обработваме информацията:
– с Ваше разрешение;
– за правилното прилагане на споразумението и/или условията за ползване, които сме договорили с вас;

Ние събираме и обработваме вашите данни за изпълнението на нашите HR услуги, включително посредничество, временна заетост, набиране и подбор, наемане и аутсорсинг, личностно развитие и пригодност за заетост, реинтеграция, съвети, планиране и управление на персонала и заплатите.

Цели на обработката на личните данни
People 21 BV обработва вашите лични данни за различни цели. People 21 BV обработва само необходимите лични данни.

Следните цели се отнасят за обработката на лични данни от People 21 BV:

 • За да мога да се свържа с вас
 • Да ви изпраща информация
 • За сключване и изпълнение на споразумения, включително, но не само, трудови договори и договори за наемане
 • Да осъществява администрацията
 • За спазване на законови задължения

Ние също така използваме вашите лични данни за управление на взаимоотношенията и дейности, за да увеличим нашата база данни с кандидати, служители, доставчици, клиенти/клиенти и други връзки и лица, свързани с People 21 BV и да ви информираме за нашите дейности.

Правни основания за обработка на лични данни
Съгласно приложимото законодателство за поверителност, People 21 BV може да обработва лични данни само ако обработката се основава на законови основания. People 21 BV използва следните правни основания за обработка на лични данни:

 • В контекста на сключването и/или изпълнението на договор
 • За спазване на закона (включително счетоводни, данъчни задължения и задължения по съдебни разпореждания или други задължителни закони и разпоредби)
 • Въз основа на нашите легитимни бизнес интереси до степента, разрешена от закона, разпоредбите и вашата поверителност.

 Къде и кога събираме лични данни?

Можете да споделяте вашите лични данни с People 21 BV по няколко начина, например чрез:

 • Вие посещавате нашия уебсайт
 • Регистрирайте се за работа в нашите клонове
 • Кандидатствайте през нашия уебсайт
 • Сключете трудов договор с нас
 • Вие се регистрирате по друг начин или сте регистрирани, за да използвате нашите услуги или да ви предоставим услуга.
 • Комуникация с People 21 BV относно услуга, например въпросите, които сте ни задали, или заявките, които сте изпратили
 • Свържете се с някой от служителите на People 21 BV по имейл, телефон или писмено
 • Участвайте в дейност в социалните медии (например, като щракнете върху „Харесва ми“ или „Споделяне“) или като влезете през акаунта си в социалните медии
 • Бисквитки, които се съхраняват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашите уебсайтове

Защо събираме данни и какви данни събираме?

Ние обработваме личните данни, които са необходими за нашите услуги; част от тези данни са необходими, за да можете да използвате нашите услуги. Без тези данни не можем да извършваме нашите услуги.
По принцип нашият уебсайт може да бъде посетен, без вашите лични данни да бъдат предавани на нас. Веднага след като ни предоставите данни, чрез попълване на формуляр, кандидатстване за работа или регистрация, ние ще обработим данните, които ни предоставяте.

Ние събираме и обработваме вашите данни за изпълнението на нашите услуги, включително; посредничество, временна заетост, консултации, планиране и управление на персонала и заплатите.

Допълнителни данни може да са желателни, за да приспособим по-добре услугата към вашите желания, качества и/или наличност или за да отговорим на по-специфични въпроси или задължения по отношение на позицията и/или от клиенти. Молим ви да ни предоставяте само информация, която е правилна и подходяща.

Какви лични данни от бизнес отношения обработваме?

Ние също така обработваме лични данни за бизнес отношения. Това обикновено се отнася до данните за контакт на служители на клиенти, доставчици, подизпълнители (например обработващи данни), които предоставят услуги или изпълняват задачи от негово име, и референти и други органи, с които People 21 BV поддържа бизнес отношения. Това обикновено се отнася до имена, данни за контакт и позиции на лица за контакт с цел отправяне на оферти за услуги и други дейности, поддържане на бизнес отношения и/или сключване на договор за възлагане.

Когато се регистрирате при нас, ние събираме следната информация:

 • Данни за име и адрес, имейл адрес, телефон и други данни за контакт
 • Дата на раждане място на раждане
 • секс
 • Последваха вашият трудов стаж и образование и обучение
 • Всякакви предоставени референции или сертификати (и евентуално копие на лицевата страна на шофьорската книжка)
 • Вашата мотивация
 • Семейно положение
 • Наличност
 • Снимка или видео (на доброволни начала)

От момента, в който започнете работа за нас:

 • Номер на социална осигуровка
 • Копие от лична карта, разрешително за работа
 • номер на банкова сметка
 • Националност
 • Други данни, необходими за извършване на регистрация на персонала, заплатите и отсъствията
 • Данни за вход личен акаунт

Обмен на лични данни
1. Предаване и получаване на лични данни в рамките на People 21 BV

People 21 BV може да обменя вашите (лични) данни в рамките на различните отдели и филиали, които попадат в People 21 BV.

People 21 BV гарантира, че европейските стандарти за защита на данните се прилагат към личните данни в неговите отдели и компании.

People 21 BV не може да носи отговорност, ако трябва да предостави лични данни на властите, в съответствие с приложимите законови задължения.

 1. Предаване и получаване на данни извън People 21 BV

Целта на обработката на вашите лични данни може да означава, че споделяме лични данни с други организации, като например клиенти, на които можем да ви запознаем. Доколкото не сте дали изрично разрешение за това или няма законово задължение за това, този обмен на данни се извършва само ако това е необходимо за изпълнение на споразумението между вас и People 21 BV или ако People 21 BV има легитимно интерес към тази размяна.при което People 21 BV винаги взема предвид вашия интерес към поверителността или в други случаи, в които сме длъжни да го направим, например със съдебно разпореждане или съдебно решение. Доколкото е необходимо, People 21 BV ще сключи договор за обработка с трети страни.

 1. Предаване и получаване на данни извън ХоландияВашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или съхранявани извън Холандия. People 21 BV е предприело необходимите мерки, за да гарантира, че прехвърлените лични данни са адекватно защитени. Вашите лични данни могат да бъдат изпратени до една или повече държави в рамките на или извън Европейския съюз и обработени там. Ние ще прехвърлим вашите лични данни само в държави извън ЕС, където People 21 BV е предприело подходящи мерки за сигурност, за да гарантира поверителността на вашите данни.

Достъп до данните, различен от предоставянето
People 21 BV предоставя достъп на трети страни, които са плащащи клиенти, при определени условия, така че базата данни на People 21 BV да може да се търси за подходящи кандидати по ограничен брой лични данни. Тези клиенти са: работодатели, специалисти по набиране на персонал, мениджъри по набиране и подбор, ловци на хора, служители по персонала и др. Можете да премахнете автобиографията си от базата данни по всяко време, ако вече не желаете да я получавате.

People 21 BV използва автоматично генерирани данни за статистически цели, както и за сигурността и подобряването на People 21 BV. Тези данни се предоставят на трети страни, доколкото са напълно анонимни и не могат да бъдат проследени обратно до вас. Освен в случаите, споменати тук в тази Декларация за поверителност, People 21 BV няма да предоставя вашите лични данни на трети страни без вашето предварително съгласие.

Сигурност на личните данни
People 21 BV полага всички усилия за оптимална защита на Вашите лични данни срещу неоторизирана употреба. Правим това на базата на физически, административни, организационни и технически мерки. Например: само оторизирани лица имат достъп до данните. Ако и доколкото данните се предоставят на обработващи данни, които предоставят услуги или изпълняват задачи от негово име, People 21 BV се съгласи с тях, че те също ще защитават оптимално личните данни.

Запазване на лични данни
People 21 BV не съхранява лични данни по-дълго от необходимото за постигане на целите, за които се обработват данните, и във всеки случай толкова дълго, колкото изискват специфични разпоредби.

Кандидати (ако не сте работили за People21 BV)
Вашите данни (CV, образование, трудов стаж и т.н.) са достъпни до две години след последния контакт, ако не сте работили за People 21 BV. Ще получите съобщение от нас една година след последния контакт и две години след последния контакт, че сте регистрирани при нас.

Ако вече не искате да бъдете посредничество, можете да изпратите имейл на info@people21.eu

Бисквитки и автоматично вземане на решения
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки части от (текстова) информация, която сървърът изпраща на браузъра с намерението браузърът да изпрати тази информация обратно при следващо посещение. Бисквитките от People 21 BV не могат да повредят вашия компютър или файлове. People 21 BV поставя само бисквитки, които са необходими за изпълнението на услугите. Ако трябва да бъдат поставени други бисквитки, ще поискаме вашето предварително съгласие. Повечето браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране, но можете да нулирате браузъра си да отказва всички бисквитки или да показва, когато се изпраща бисквитка. Въпреки това, някои функции и услуги на нашия и други уебсайтове може да не функционират правилно, ако бисквитките са деактивирани във вашия браузър.

Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват уебсайта. Тази информация се състои от: вашия IP адрес, вида на браузъра, компютърната система, която използвате, номер на акаунта, страниците, които посещавате на People 21 BV. Получената информация след това се използва, за да може уебсайтът да работи правилно (проследяване на влезли потребители, информация за сесията и т.н.) В допълнение, ние събираме информация за поведението при сърфиране на нашия уебсайт чрез бисквитки, които също се използват за оптимизиране на нашия уебсайт. People 21 BV не поставя бисквитки в полза на други страни, като например рекламни мрежи.

Автоматизирано вземане на решения
People 21 BV не взема решения въз основа на автоматизирана обработка по въпроси, които могат да имат (значителни) последици за хората. Това са решения, взети от компютърни програми или системи, без участието на човек (например служител на People 21 BV).

Трансфер в чужбина
People 21 BV използва, наред с други неща, Google Analytics. Сървърите на Google се намират извън Европейския съюз. Вече са сключени споразумения със САЩ, така че да отговарят на минималните споразумения на ЕС за поверителност. People 21 BV също използва Visual Website Optimizer . People 21 BV избира тези партии внимателно и се опитва да работи изключително с партии, които спазват европейските разпоредби за поверителност.

Вашите права за поверителност
Ние ценим, че можете лесно да упражнявате правата си по отношение на обработката на вашите лични данни. Ако желаете да се възползвате от някое от правата, които имате и са посочени по-долу, можете да се свържете с нас, както е описано по-долу.

Преглед и/или промяна на данните
Можете да се свържете с нас по всяко време чрез info@people21.eu или с писмо, адресирано до: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam , за да посочите кои (категории) данни обработваме за вас, за какви цели се прави това, от кой източник идват данните и кои периоди на съхранение се използват от нас.

Освен това можете да се свържете с нас по всяко време за допълване, коригиране или изтриване на вашите данни. В малко вероятния случай, че сме предоставили неверни лични данни за вас, ние ще коригираме това.

Ще ви уведомим, когато променим личната ви информация.

Ограничаване на обработката на вашите данни
Ако не сте съгласни със съдържанието на данните, които съхраняваме за вас, можете да подадете искане за временно ограничаване на обработката на вашите данни. След това ще изчакаме да разпространим вашите данни, докато не се оправят отново според вас. Можете да подадете искане за ограничаване на обработката по всяко време чрез info@people21.eu или с писмо на адрес: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Когато ограничим обработването на вашите лични данни, ще ви уведомим.

Право на прехвърляне на данни
Можете да поискате личните данни, които съхраняваме за вас, в структуриран, общ и машинно четим вид чрез info@people21.eu . Вие сте напълно свободни да прехвърляте тази информация на трети страни.

Право да бъдеш забравен
Ако вече не желаете да използвате нашите услуги, можете да поискате изтриване на всички ваши лични данни. Можете да поискате да изтрием всички ваши данни по всяко време чрез info@people21.eu или с писмо до адрес De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Можете също така да оттеглите всяко съгласие, което може да сте дали за обработка на вашите данни по всяко време. Ще спрем да обработваме вашите лични данни, за които сте дали разрешение. Въпреки това, оттеглянето на Вашето съгласие не засяга обработката, която вече е извършена.

Процедура, време за отговор и разходи
Опитваме се да обработим вашите искания, посочени в тази глава, възможно най-бързо, но най-късно в рамките на един месец. От нас се изисква да потвърдим самоличността ви, преди вашите заявки да могат да бъдат изпълнени. По принцип вашите заявки ще бъдат обработвани по електронен път, освен ако това не е възможно или не поискате друго.

По принцип няма да ви таксуваме никакви разходи за обработка на вашите гореспоменати искания, освен ако вашите искания не са прекомерни, явно неоснователни или ако поискате допълнителни копия с право на достъп.

Ако има (предполагаемо) нарушение на сигурността на данните , например, ако подозирате загуба или неоторизиран достъп до лични данни, моля, уведомете ни незабавно чрез имейл адрес info@people21.eu .

Отговорност
Обръща се голямо внимание на съдържанието и състава на този уебсайт. Въпреки това People 21 BV не може да гарантира, че информацията на уебсайта винаги е правилна и пълна. People 21 BV също не може да гарантира непрекъсната наличност и безпроблемна работа на уебсайта. People21 BV изключва всякаква отговорност в това отношение, освен ако има умисъл или груба небрежност от страна на People 21 BV People 21 BV има право да спре достъпността на уебсайта, например във връзка с корекции или поддръжка. Освен това People 21 BV си запазва правото да премахва, променя или повече да не предлага информация и услуги, предлагани на уебсайта, без предварително уведомление.

Промени
People 21 BV си запазва правото да коригира или променя тази декларация за поверителност. Нито една от разпоредбите на декларацията за поверителност няма за цел да установи задължение или споразумение между People 21 BV и субект на данни.

Други разпоредби

Холандското законодателство се прилага към разпоредбите на тази декларация за поверителност и всички спорове, произтичащи от нея.

 

Adatvédelmi nyilatkozat People 21 BV

Tisztában vagyunk vele, hogy bízik bennünk. Ezért felelősségünknek tekintjük az Ön adatainak védelmét.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tudatjuk, hogy milyen adatokat gyűjtünk és rögzítünk, amikor weboldalainkat használja és/vagy regisztrál a People 21 BV-nél és/vagy leányvállalatainál: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21, Stipt Foglalkoztatási Ügynökség, Q Munkaügyi Iroda, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV és Quality Uitzendbureau1, a továbbiakban együtt: „21 BV személy” , és miért gyűjtjük ezeket az adatokat.

Azt is tisztázzuk, hogy kinek adjuk át az adatokat, és ki kezelheti az adatokat. Így pontosan megértheti, hogyan dolgozunk.

A személyes adatok gondos kezelése nagy jelentőséggel bír a People 21 BV számára. A személyes adatokat ezért gondosan kezeljük és védjük. Jól védett információs rendszerekkel és egyértelmű, átlátható adatvédelmi nyilatkozatokkal dolgozunk. Ennek során betartjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatos törvényeket és előírásokat, így a személyes adatok védelméről szóló törvényt és – 2018. május 25-i hatállyal – az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR).

Ha felkeresi weboldalunkat, honlapunkon keresztül információt kér és/vagy regisztrál nálunk, szolgáltatást vásárol vagy telefonon felveszi velünk a kapcsolatot, akkor személyes adatait rögzítjük. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak ezen kezeléséről.

A személyes adatok feldolgozásáért felelős
People 21 BV, amelynek székhelye: De Brauwweg 20, Schiedam, (3125 AE) és a People 21 BV alatt működő leányvállalataival együtt a személyes adatok feldolgozásáért felelősnek jelölték ki,

A People 21 BV ezért felelős a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozó személyes adatok feldolgozásáért.

A People 21 BV, mint adatkezelő meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit, valamint felelős a jogszabályi előírások betartásáért.

A People 21 BV időnként más cégeket is bevon arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak neki. A People 21 BV továbbra is felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért ilyen helyzetekben. A People 21 BV szerződéses megállapodásokat köt ezekkel a cégekkel az Ön személyes adatainak kezeléséről, hogy az Ön magánélete garantált legyen.

Személyes adatok gyűjtése vonatkozik erre?
Személyes adatokat gyűjtünk:
– a weboldal látogatóitól és felhasználóitól
– jelentkezőktől, (potenciális) jelöltektől, ügyfelek résztvevőitől vagy más személyektől;

Amikor meglátogatja weboldalunkat, információkat gyűjtünk az eszköz típusával, a böngészővel és a weboldalunk vagy alkalmazásunk használatának módjával kapcsolatban. Ez az információ segít nekünk a weboldal fejlesztésében, az Ön egyszerű használatában és abban, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk.

Az információkat feldolgozzuk:
– az Ön engedélyével;
– az Önnel kötött megállapodás és/vagy használati feltételek megfelelő végrehajtása;

Adatait HR szolgáltatásaink végrehajtása érdekében gyűjtjük és dolgozzuk fel, ideértve a közvetítést, a munkaerő-kölcsönzést, a toborzást és kiválasztást, a munkaerő-felvételt és a kiszervezést, a személyes fejlődést és a foglalkoztathatóságot, a visszaállítás, a tanácsadást, a tervezést, valamint a személyzeti és fizetési adminisztrációt.

A személyes adatok kezelésének céljai A
People 21 BV különböző célokból kezeli az Ön személyes adatait. A People 21 BV csak a szükséges személyes adatokat kezeli.

People 21 BV általi feldolgozására a következő célok vonatkoznak :

 • Hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot
 • Információk küldésére
 • Szerződések megkötésére és végrehajtására, beleértve, de nem kizárólagosan a munkaszerződéseket és a munkaerő-felvételi szerződéseket
 • Az adminisztráció elvégzésére
 • A törvényi kötelezettségek betartására

Személyes adatait kapcsolatkezelésre és olyan tevékenységekre is felhasználjuk, amelyek célja a jelöltekről, alkalmazottakról, beszállítókról, ügyfelekről, valamint a People 21 BV egyéb kapcsolatairól és személyeiről szóló adatbázisunk bővítése, valamint tevékenységeinkről szóló tájékoztatás.

A személyes adatok kezelésének jogalapja
A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében a People 21 BV csak akkor kezelhet személyes adatokat, ha az adatkezelés jogalapon alapul. A People 21 BV a következő jogalapokat használja a személyes adatok feldolgozásához:

 • Megállapodás megkötése és/vagy végrehajtása keretében
 • A jogszabályok betartása (beleértve a számviteli, adókötelezettségeket és a bírósági végzések vagy más kötelező törvények és rendelkezések szerinti kötelezettségeket)
 • Jogos üzleti érdekeinken alapul, a törvény, a szabályozás és az Ön személyes adatai által megengedett mértékben.

 Hol és mikor gyűjtünk személyes adatokat?

Személyes adatait többféle módon is megoszthatja a People 21 BV-vel, például:

 • Ön felkeresi weboldalunkat
 • Regisztráljon munkára kirendeltségeinken
 • Jelentkezés weboldalunkon keresztül
 • Köss velünk munkaszerződést
 • Ön más módon regisztrál, vagy regisztrált szolgáltatásaink használatára vagy szolgáltatásunk nyújtására.
 • Kommunikáció a People 21 BV -vel egy szolgáltatásról, például az Ön által feltett kérdésekről vagy az Ön által benyújtott kérésekről
 • People 21 BV egyik alkalmazottjával e-mailben, telefonon vagy írásban
 • Vegyen részt közösségi média tevékenységben (például a “Tetszik” vagy a “Megosztás” gombra kattintva), vagy jelentkezzen be közösségi média fiókján keresztül
 • Cookie-k, amelyek az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolódnak, amikor meglátogatja webhelyeinket

Miért gyűjtünk adatokat és milyen adatokat gyűjtünk?

A szolgáltatásainkhoz szükséges személyes adatokat kezeljük; ezen adatok egy része szolgáltatásaink használatához szükséges. Ezen adatok nélkül nem tudjuk szolgáltatásainkat teljesíteni.
Weboldalunk általában anélkül látogatható, hogy személyes adatait továbbadnák nekünk. Amint megadja nekünk az adatokat, egy űrlap kitöltésével, állásra jelentkezéssel vagy regisztrációval feldolgozzuk az Ön által megadott adatokat.

Az Ön adatait szolgáltatásaink végrehajtása érdekében gyűjtjük és dolgozzuk fel, ideértve: közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, tanácsadás, tervezés, valamint személyzeti és bérügyi adminisztráció.

További adatok is kívánatosak lehetnek, hogy a szolgáltatást jobban az Ön kívánságaihoz, minőségeihez és/vagy elérhetőségéhez igazítsák, vagy hogy megfeleljenek a pozícióval és/vagy az ügyfelek részéről felmerülő konkrétabb kérdéseknek vagy kötelezettségeknek. Kérjük, hogy csak a helyes és releváns információkat közölje velünk.

Az üzleti kapcsolatok mely személyes adatait kezeljük?

Üzleti kapcsolatok személyes adatait is kezeljük. Ez általában az ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók (például adatfeldolgozók) alkalmazottainak elérhetőségeit érinti, akik szolgáltatásokat nyújtanak vagy megbízásokat hajtanak végre a nevében, valamint a játékvezetőket és más szerveket, amelyekkel a People 21 BV üzleti kapcsolatot tart fenn. Ez általában a kapcsolattartó személyek nevére, elérhetőségére és beosztására vonatkozik, azzal a céllal, hogy ajánlatot tegyenek a szolgáltatásokra és egyéb tevékenységekre, fenntartsák az üzleti kapcsolatot és/vagy megbízási szerződést kössenek.

Amikor regisztrál nálunk, az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • Név és cím adatai, e-mail cím, telefonszám és egyéb elérhetőségek
 • Születési idő születési hely
 • Neme
 • Az Ön munkatapasztalata, oktatása és képzése következett
 • Bármilyen hivatkozás vagy tanúsítvány (és esetleg a vezetői engedély elülső oldalának másolata)
 • A motivációd
 • Családi állapot
 • Elérhetőség
 • Fotó vagy videó (önkéntes alapon)

Attól a pillanattól kezdve, hogy elkezd dolgozni nálunk:

 • Társadalombiztosítási szám
 • Személyi igazolvány, munkavállalási engedély másolata
 • bankszámlaszám
 • Állampolgárság
 • A személyi állomány-, bér- és távollét-nyilvántartás lebonyolításához szükséges egyéb adatok
 • Személyes fiók bejelentkezési adatai

Személyes adatok cseréje
1. Személyes adatok átadása és átvétele a People 21 BV-n belül

A People 21 BV kicserélheti az Ön (személyes) adatait a People 21 BV alá tartozó különböző részlegeken és leányvállalatokon belül.

A People 21 BV biztosítja, hogy az európai adatvédelmi szabványokat alkalmazzák a személyes adatokra osztályain és vállalatain belül.

A People 21 BV nem vonható felelősségre, ha a vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően személyes adatokat kell megadnia a hatóságoknak.

 1. Adatok továbbítása és fogadása a People 21 BV-n kívül

Az Ön személyes adatai kezelésének célja azt jelentheti, hogy a személyes adatokat megosztjuk más szervezetekkel, például ügyfelekkel, akiknek bemutathatjuk Önt. Amennyiben Ön erre nem adott kifejezett engedélyt, vagy erre nincs jogi kötelezettség, az adatcserére csak akkor kerül sor, ha ez az Ön és a People 21 BV között létrejött megállapodás végrehajtásához szükséges, vagy ha a People 21 BV-nek jogos joga van. Ami miatt a People 21 BV mindig figyelembe veszi az Ön adatvédelmi érdekeit, vagy más olyan esetekben, amikor erre kötelesek vagyunk, például bírósági végzés vagy bírósági határozat alapján. Amennyiben szükséges, a People 21 BV feldolgozási megállapodást köt harmadik felekkel.

 1. Adatok továbbítása és fogadása Hollandián kívül AzÖn személyes adatai Hollandián kívül is továbbíthatók vagy tárolhatók. A People 21 BV megtette a szükséges intézkedéseket az átadott személyes adatok megfelelő védelme érdekében. Személyes adatait elküldhetjük egy vagy több, az Európai Unión belüli vagy kívüli országba, és ott feldolgozhatjuk. Személyes adatait csak olyan EU-n kívüli országokba továbbítjuk, ahol a People 21 BV megfelelő biztonsági intézkedéseket tett az Ön adatainak védelme érdekében.

Az adatokhoz a rendelkezésre bocsátáson kívüli
hozzáférést a People 21 BV bizonyos feltételek mellett hozzáférést biztosít harmadik feleknek, mint fizető ügyfeleknek, így a People 21 BV adatbázisában korlátozott számú személyes adaton lehet megfelelő jelölteket keresni. Ezek az ügyfelek: munkaadók, toborzók , toborzási és kiválasztási menedzserek, fejvadászok, személyzeti tisztek stb. Önéletrajzát bármikor eltávolíthatja az adatbázisból, ha már nem kívánja megtartani.

A People 21 BV az automatikusan generált adatokat statisztikai célokra, valamint a People 21 BV biztonsága és fejlesztése érdekében használja fel. Ezeket az adatokat harmadik feleknek adjuk át, amennyiben teljes mértékben anonimizáltak és nem vezethetők vissza Önhöz. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett esetek kivételével a People 21 BV az Ön személyes adatait az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem adja ki harmadik félnek.

Személyes adatok biztonsága
People 21 BV mindent megtesz annak érdekében, hogy optimálisan megvédje személyes adatait a jogosulatlan felhasználástól. Ezt fizikai, adminisztratív, szervezési és technikai intézkedések alapján tesszük. Például: csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá az adatokhoz. Amennyiben és amennyiben a nevében szolgáltatásokat nyújtó vagy megbízást teljesítő adatfeldolgozóknak adatot szolgáltatnak, a People 21 BV megállapodott velük, hogy a személyes adatokat is optimálisan védik.

Személyes adatok megőrzése
A People 21 BV nem tárolja a személyes adatokat az adatkezelés céljainak eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig, és semmi esetre sem addig, ameddig a konkrét előírások megkövetelik.

Jelöltek (ha nem dolgozott a People21 BV-nél)
Adatai (önéletrajz, végzettség, munkatapasztalat stb.) az utolsó kapcsolatfelvétel után két évig elérhetők, ha nem dolgozott a People 21 BV-nél. Egy évvel az utolsó kapcsolatfelvétel után és két évvel az utolsó kapcsolatfelvétel után kap egy üzenetet tőlünk, hogy regisztrált nálunk.

Ha a továbbiakban nem szeretne közvetített lenni, küldjön egy e-mailt az info@people21.eu címre.

Cookie-k és automatikus döntéshozatal
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k apró (szöveges) információk, amelyeket a szerver küld a böngészőnek azzal a szándékkal, hogy a böngésző visszaküldje ezeket az információkat egy következő látogatáskor. A People 21 BV-től származó cookie-k nem károsítják a számítógépet vagy a fájlokat. A People 21 BV csak olyan sütiket helyez el, amelyek a szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ha más sütiket kell elhelyezni, előzetes hozzájárulását kérjük. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat, de visszaállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa az összes cookie-t, vagy jelezze, ha sütiket küldenek. Előfordulhat azonban, hogy egyes funkciók és szolgáltatások a mi és más webhelyeinken nem működnek megfelelően, ha a cookie-k le vannak tiltva a böngészőben.

Weboldalaink cookie-kat használnak, hogy segítsék a weboldalt annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. Ez az információ a következőkből áll: az Ön IP-címe, a böngésző típusa, az Ön által használt számítógépes rendszer, számlaszám, a People 21 BV-n meglátogatott oldalak. A kapott információkat a webhely megfelelő működéséhez használjuk fel (a bejelentkezett felhasználók nyomon követése, munkamenet információ, stb.) Ezen túlmenően cookie-k segítségével gyűjtünk információkat a weboldalunkon való böngészési viselkedésről, amelyeket szintén weboldalunk optimalizálására használunk. A People 21 BV nem helyez el cookie-kat más felek, például hirdetési hálózatok javára.

Automatizált döntéshozatal
A People 21 BV nem hoz automatizált feldolgozáson alapuló döntéseket olyan ügyekben, amelyek (jelentős) következményekkel járhatnak az emberekre nézve. Ezek számítógépes programok vagy rendszerek által hozott döntések személy (például a People 21 BV alkalmazottja) bevonása nélkül.

Transzfer külföldre
A People 21 BV többek között a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google szerverei az Európai Unión kívül találhatók. Mostanra megállapodásokat kötöttek az Egyesült Államokkal, hogy azok megfeleljenek az EU minimális adatvédelmi megállapodásainak. A People 21 BV a Visual Website Optimizert is használja . A People 21 BV körültekintően választja ki ezeket a pártokat, és kizárólag olyan pártokkal próbál együttműködni, amelyek betartják az európai adatvédelmi előírásokat.

Az Ön személyiségi jogai
Nagyra értékeljük, hogy Ön könnyen gyakorolhatja a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait. Ha élni kíván az Önt megillető és alább említett jogaival, akkor az alábbiakban leírtak szerint léphet kapcsolatba velünk.

Adatok megtekintése és/vagy módosítása
Bármikor kapcsolatba léphet velünk a következő címen: info@people21.eu vagy a következő címre küldött levélben: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam , hogy jelezze, mely adatokat (kategóriákat) kezelünk Önről, milyen célból , milyen forrásból származnak az adatok, és milyen megőrzési időszakokat használunk fel.

Ezenkívül bármikor kapcsolatba léphet velünk adatai kiegészítése, javítása vagy törlése érdekében. Abban a valószínűtlen esetben, ha téves személyes adatokat adtunk meg Önről, ezt helyesbítjük.

Értesíteni fogjuk, ha megváltoztattuk személyes adatait.

Adatai kezelésének korlátozása
Ha nem ért egyet az Önről tárolt adatok tartalmával, kérheti adatai kezelésének ideiglenes korlátozását. Ezt követően megvárjuk az adatok terjesztését, amíg az Ön véleménye szerint ismét rendben lesz. Adatkezelési korlátozási kérelmet bármikor benyújthat az info@people21.eu címen vagy levélben a következő címre: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Ha korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, erről értesítjük.

jog Az Önről
általunk tárolt személyes adatokat tagolt, általános és géppel olvasható formában kérheti az info@people21.eu címen . Ezeket az információkat teljesen szabadon továbbíthatja harmadik félnek.

Az elfelejtéshez való jog
Ha a továbbiakban nem kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat, kérheti minden személyes adatának törlését. Bármikor kérheti tőlünk adatainak törlését az info@people21.eu címen vagy levélben a
De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam címre.

Ezenkívül bármikor visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását. Leállítjuk személyes adatainak feldolgozását, amelyre Ön engedélyt adott. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a már megtörtént adatkezelést.

Eljárás, válaszidő és költségek
Igyekszünk a jelen fejezetben említett kéréseit a lehető leggyorsabban, de legkésőbb egy hónapon belül feldolgozni. Kérésének teljesítése előtt igazolnunk kell személyazonosságát. Elvileg az Ön kéréseit elektronikus úton dolgozzuk fel, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy Ön másként kéri.

Elvileg nem számítunk fel költséget a fent említett kérelmeinek feldolgozásáért, kivéve, ha kérései túlzóak, nyilvánvalóan megalapozatlanok, vagy ha további másolatokat kér hozzáférési joggal.

Ha (gyanús) adatvédelmi incidens történik, például ha személyes adatok elvesztését vagy jogosulatlan hozzáférést gyanít, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket az info@people21.eu e-mail címen .

Felelősség
Nagy figyelmet fordítanak a weboldal tartalmára és összetételére. Ennek ellenére a People 21 BV nem tudja garantálni, hogy a weboldalon található információk mindig pontosak és teljesek. A People 21 BV sem tudja garantálni a weboldal folyamatos elérhetőségét és zavartalan működését. A People21 BV kizár minden felelősséget ezzel kapcsolatban, kivéve, ha a People 21 BV szándékossága vagy súlyos gondatlansága történt. A People 21 BV jogosult a weboldal elérhetőségét felfüggeszteni, például módosításokkal vagy karbantartással kapcsolatban. Ezenkívül a People 21 BV fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül eltávolítsa, módosítsa vagy a továbbiakban ne kínáljon információkat és szolgáltatásokat a webhelyen.

Változások
A People 21 BV fenntartja a jogot ezen adatvédelmi nyilatkozat módosítására vagy módosítására. Az adatvédelmi nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem kíván kötelezettséget vagy megállapodást létrehozni a People 21 BV és az érintett között.

Egyéb rendelkezések

A jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseire és az abból eredő minden vitára a holland jog vonatkozik.

 

Privātuma paziņojums People 21 BV

Mēs novērtējam jūsu uzticēšanos mums. Tāpēc uzskatām, ka mūsu pienākums ir aizsargāt jūsu privātumu.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti mēs informējam jūs, kādus datus apkopojam un reģistrējam, kad izmantojat mūsu vietnes un/vai reģistrējaties People 21 BV un/vai tā meitasuzņēmumos: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21, Stipt Employment Agency, Q Employment Agency, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV un Quality Uitzendbureau1, turpmāk kopā saukti par “People 21 BV”, un kāpēc mēs apkopojam šos datus, kā arī precizējam, kam dati tiek sniegti un kas var apstrādāt tos. Tādā veidā jūs precīzi saprotat, kā mēs strādājam.

People 21 BV liela nozīme ir precīzai personas datu apstrādei , tāpēc personas dati tiek rūpīgi apstrādāti un aizsargāti. Mēs strādājam ar labi aizsargātām informācijas sistēmām un skaidriem, pārredzamiem paziņojumiem par privātumu. To darot, mēs ievērojam tiesību aktus un noteikumus personas datu aizsardzības jomā, piemēram, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un – no 2018. gada 25. maija – Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Ja apmeklējat mūsu vietni, pieprasāt informāciju, izmantojot mūsu vietni un/vai reģistrējaties pie mums, iegādājaties pakalpojumu vai sazināties ar mums pa tālruni, mēs reģistrēsim jūsu personas datus. Šis paziņojums par privātumu ir paredzēts, lai informētu par jūsu personas datu apstrādi.

Atbildīgais par personas datu apstrādi
People 21 BV, kas atrodas De Brauwweg 20, (3125 AE) Schiedam, un kopā ar tā meitasuzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar People 21 BV, ir izraudzīti par atbildīgiem par personas datu apstrādi, tādēļ People 21 BV ir atbildīgs par personas datu apstrādi, kas ietilpst šī paziņojuma par privātumu darbības jomā.

People 21 BV kā pārzinis nosaka apstrādes mērķus un līdzekļus un ir atbildīgs par tiesību aktu prasību ievērošanu.

People 21 BV dažkārt piesaista citus uzņēmumus, lai sniegtu tai pakalpojumus. People 21 BV joprojām ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi šajās situācijās. People 21 BV slēdz līgumus ar šiem uzņēmumiem par jūsu personas datu apstrādi, lai tiktu garantēts jūsu privātums.

Vai tas attiecas uz personas datu vākšanu?
Mēs ievācam personas datus no:
– vietnes apmeklētājiem un lietotājiem
– pretendentiem, (potenciālajiem) kandidātiem, klientu dalībniekiem vai citām personām;

Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs apkopojam informāciju, kas saistīta ar ierīces veidu, pārlūkprogrammu un to, kā jūs izmantojat mūsu vietni vai lietotni. Šī informācija palīdz mums uzlabot vietni, atvieglot lietošanu un nodrošināt vislabāko iespējamo pakalpojumu.

Mēs apstrādājam informāciju:
– ar jūsu atļauju;
– lai pareizi īstenotu līgumu un/vai lietošanas noteikumus, par kuriem esam vienojušies ar jums;

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu mūsu HR pakalpojumus, tostarp starpniecību, pagaidu nodarbinātību, personāla atlasi, pieņemšanu darbā un ārpakalpojumus, personīgo attīstību un nodarbinātības iespējas, reintegrāciju, konsultācijas, plānošanu un personāla un algu administrēšanu.

Personas datu apstrādes mērķi
People 21 BV apstrādā jūsu personas datus dažādiem mērķiem. People 21 BV apstrādā tikai nepieciešamos personas datus.

Uz personas datu apstrādi, ko veic People 21 BV, attiecas šādi mērķi:

 • Lai varētu ar jums sazināties
 • Lai nosūtītu jums informāciju
 • Līgumu slēgšanai un izpildei
 • Lai veiktu administrēšanu
 • Lai izpildītu likumā noteiktās saistības

Mēs arī izmantojam jūsu personas datus attiecību pārvaldībai un aktivitātēm, lai palielinātu mūsu kandidātu, darbinieku, piegādātāju, klientu un citu People 21 BV attiecību un personu datubāzi un informētu jūs par mūsu aktivitātēm.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Saskaņā ar piemērojamajiem privātuma tiesību aktiem People 21 BV drīkst apstrādāt personas datus tikai tad, ja apstrāde ir pamatota ar juridisku pamatojumu. Personas datu apstrādei People 21 BV izmanto šādus juridiskos pamatus:

 • Līguma noslēgšanas un/vai izpildes kontekstā
 • Ievērot likumu (tostarp grāmatvedības, nodokļu saistības un saistības saskaņā ar tiesas rīkojumiem vai citiem obligātajiem normatīvajiem aktiem)
 • Pamatojoties uz mūsu likumīgajām biznesa interesēm, ciktāl to pieļauj tiesību akti, noteikumi un jūsu privātums.

 Kur un kad mēs ievācam personas datus?

Jūs varat kopīgot savus personas datus ar People 21 BV vairākos veidos, piemēram:

 • Jūs apmeklējat mūsu vietni
 • Reģistrējieties darbam mūsu filiālēs
 • Piesakieties caur mūsu vietni
 • Noslēdz ar mums darba līgumu
 • Jūs reģistrējaties citā veidā vai esat reģistrēts, lai izmantotu mūsu pakalpojumus vai sniegtu jums pakalpojumu.
 • Saziņa ar People 21 BV par pakalpojumu, piemēram, jūsu mums uzdotie jautājumi vai jūsu iesniegtie pieprasījumi
 • Sazinieties ar kādu no People 21 BV darbiniekiem pa e-pastu, telefonu vai rakstiski
 • Piedalieties sociālo mediju aktivitātēs (piemēram, nospiežot “Patīk” vai “Kopīgot”) vai piesakieties, izmantojot savu sociālo mediju kontu
 • Sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietnes

Kāpēc mēs vācam datus un kādus datus mēs apkopojam?

Mēs apstrādājam personas datus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai; daļa no šiem datiem ir nepieciešama, lai varētu izmantot mūsu pakalpojumus. Bez šiem datiem mēs nevaram sniegt savus pakalpojumus.
Kopumā mūsu vietni var apmeklēt, nenododot mums jūsu personas datus. Tiklīdz jūs sniedzat mums datus, aizpildot veidlapu, piesakoties darbam vai reģistrējoties, mēs apstrādāsim jūsu sniegtos datus.

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu datus mūsu pakalpojumu sniegšanai, tostarp; starpniecība, pagaidu nodarbinātība, konsultācijas, plānošana un personāla un algu administrēšana.

Papildu dati var būt vēlami, lai labāk pielāgotu pakalpojumu jūsu vēlmēm, īpašībām un/vai pieejamībai vai izpildītu konkrētākus jautājumus vai pienākumus saistībā ar amatu un/vai no klientiem. Lūdzam sniegt mums tikai pareizu un atbilstošu informāciju.

Kādus biznesa attiecību personas datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam arī biznesa attiecību personas datus. Tas parasti attiecas uz to klientu, piegādātāju, apakšuzņēmēju (piemēram, datu apstrādātāju) darbinieku kontaktinformāciju, kuri sniedz pakalpojumus vai veic uzdevumus tā vārdā, kā arī uz tiesnešiem un citām struktūrām, ar kurām People 21 BV uztur biznesa attiecības. Tas parasti attiecas uz kontaktpersonu vārdiem, kontaktinformāciju un amatiem, lai sniegtu piedāvājumus par pakalpojumiem un citām darbībām, uzturētu darījumu attiecības un/vai noslēgtu cesijas līgumu.

Kad jūs reģistrējaties pie mums, mēs apkopojam šādu informāciju:

 • Vārds un adrese, e-pasta adrese, tālrunis un cita kontaktinformācija
 • Dzimšanas datums, dzimšanas vieta
 • Dzimums
 • Jūsu darba pieredze un izglītība/apmācības
 • Visas sniegtās atsauces vai sertifikāti (un, iespējams, vadītāja apliecības priekšpuses kopija)
 • Jūsu motivācija
 • Ģimenes stāvoklis
 • Pieejamība
 • Fotoattēls vai video (pēc brīvprātības principa)

No brīža, kad sākat strādāt pie mums:

 • Sociālās apdrošināšanas numurs
 • Personu apliecinoša dokumenta kopija, darba atļauja
 • bankas konta numurs
 • Tautība – vrb labāk pilsonība???
 • Citi dati, kas nepieciešami personāla, algas un darba kavējumu uzskaites veikšanai
 • Personīgā konta pieteikšanās informācija

Personas datu apmaiņa
1. Personas datu nodošana un saņemšana uzņēmumā People 21 BV

People 21 BV var apmainīties ar jūsu (personas) datiem dažādās nodaļās un meitasuzņēmumos, kas ietilpst People 21 BV.

People 21 BV nodrošina, ka tās departamentos un uzņēmumos personas datiem tiek piemēroti Eiropas datu aizsardzības standarti.

People 21 BV nevar saukt pie atbildības, ja tai saskaņā ar piemērojamajiem juridiskajiem pienākumiem ir jāsniedz personas dati iestādēm.

 1. Datu nodošana un saņemšana ārpus People 21 BV

Jūsu personas datu apstrādes mērķis var nozīmēt, ka mēs kopīgojam personas datus ar citām organizācijām, piemēram, klientiem, ar kuriem varam jūs iepazīstināt. Ciktāl jūs neesat devis skaidru atļauju tam vai nav juridiska pienākuma, šī datu apmaiņa notiek tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu starp jums un People 21 BV vai ja People 21 BV ir likumīgs interesi par šo apmaiņu. ar kuru People 21 BV vienmēr ņem vērā jūsu privātuma intereses vai citos gadījumos, kad mums tas ir jādara, piemēram, ar tiesas rīkojumu vai tiesas lēmumu. Ja nepieciešams, People 21 BV slēgs apstrādes līgumu ar trešajām personām.

 1. Datu nodošana un saņemšana ārpus NīderlandesJūsu personas datus var pārsūtīt vai uzglabāt ārpus Nīderlandes. People 21 BV ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu atbilstošu aizsardzību. Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz vienu vai vairākām valstīm Eiropas Savienībā vai ārpus tās un apstrādāti tur. Mēs pārsūtīsim jūsu personas datus tikai uz valstīm ārpus ES, kurās People 21 BV ir veikusi atbilstošus drošības pasākumus, lai garantētu jūsu datu privātumu.

Piekļuve datiem
People 21 BV, ar zināmiem nosacījumiem nodrošina piekļuvi trešajām personām, kas ir maksājoši klienti, lai People 21 BV datubāzē varētu meklēt piemērotus kandidātus uz ierobežotu personas datu skaitu. Šie klienti ir: darba devēji, vervētāji , personāla atlases un atlases vadītāji, galvas mednieki, personāla darbinieki uc. Jūs jebkurā laikā varat izņemt savu CV no datu bāzes, ja vairs nevēlaties to saņemt.

People 21 BV izmanto automātiski ģenerētus datus statistikas nolūkos, kā arī People 21 BV drošības un uzlabošanas nolūkos. Šie dati tiek sniegti trešajām personām, ciktāl tie ir pilnībā anonimizēti un tos nevar izsekot līdz jums. Izņemot gadījumus, kas minēti šajā paziņojumā par konfidencialitāti, People 21 BV nesniegs jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu iepriekšējas piekrišanas.

Personas datu drošība
People 21 BV dara visu iespējamo, lai optimāli aizsargātu jūsu personas datus pret neatļautu izmantošanu. Mēs to darām, pamatojoties uz fiziskiem, administratīviem, organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem. Piemēram: datiem ir piekļuve tikai pilnvarotām personām . Ja un ciktāl dati tiek sniegti datu apstrādātājiem , kuri sniedz pakalpojumus vai veic uzdevumus tā vārdā, People 21 BV ir vienojies ar tiem, ka viņi arī optimāli aizsargās personas datus.

Personas datu saglabāšana
People 21 BV neuzglabā personas datus ilgāk, nekā nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem dati tiek apstrādāti, un jebkurā gadījumā tik ilgi, cik to prasa īpaši noteikumi.

Kandidāti (ja neesat strādājis People21 BV)
Jūsu dati (CV, izglītība, darba pieredze u.c.) ir pieejami divus gadus pēc pēdējās saziņas, ja neesat strādājis People 21 BV. Jūs saņemsiet no mums ziņojumu vienu gadu pēc pēdējās saziņas un divus gadus pēc pēdējās saziņas, ka esat pie mums reģistrējies.

Ja vairs nevēlaties būt starpnieks, varat nosūtīt e-pastu uz info@people21.eu

Sīkfaili un automātiska lēmumu pieņemšana
Kas ir sīkfaili?
Sīkdatnes ir nelielas (teksta) informācijas daļas, ko serveris nosūta pārlūkprogrammai ar nolūku, lai pārlūkprogramma šo informāciju nosūtītu atpakaļ nākamajā apmeklējumā. People 21 BV sīkfaili nevar sabojāt jūsu datoru vai failus. People 21 BV ievieto tikai sīkdatnes, kas ir nepieciešamas pakalpojumu sniegšanai. Ja ir jāievieto citi sīkfaili, mēs lūgsim jūsu iepriekšēju piekrišanu. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai pēc noklusējuma pieņemtu sīkfailus, taču jūs varat atiestatīt pārlūkprogrammu, lai tā atteiktu visus sīkfailus vai norādītu, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr dažas funkcijas un pakalpojumi mūsu un citās vietnēs var nedarboties pareizi, ja jūsu pārlūkprogrammā ir atspējoti sīkfaili.

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, lai palīdzētu vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Šī informācija sastāv no: jūsu IP adreses, pārlūkprogrammas veida, izmantotās datorsistēmas, konta numura, lapām, kuras apmeklējat vietnē People 21 BV. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai vietne darbotos pareizi (izsekot pieteikušajiem lietotājiem, sesijas informācija utt.) Turklāt mēs apkopojam informāciju par sērfošanas uzvedību mūsu vietnē, izmantojot sīkdatnes, kuras arī tiek izmantotas mūsu vietnes optimizēšanai. People 21 BV neievieto sīkfailus citu pušu, piemēram, reklāmas tīklu, labā.

Automatizēta lēmumu pieņemšana
People 21 BV nepieņem lēmumus, pamatojoties uz automatizētu apstrādi par jautājumiem, kuriem var būt (būtiskas) sekas cilvēkiem. Tie ir lēmumi, ko pieņem datorprogrammas vai sistēmas, neiesaistot personu (piemēram, People 21 BV darbinieku).

Pārsūtīšana uz ārzemēm
People 21 BV cita starpā izmanto Google Analytics. Google serveri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tagad ir noslēgti līgumi ar ASV, lai tie atbilstu minimālajiem ES privātuma līgumiem. People 21 BV izmanto arī vizuālo vietņu optimizētāju . People 21 BV rūpīgi izvēlas vietnes un cenšas sadarboties tikai ar partijām, kuras ievēro Eiropas privātuma noteikumus.

Jūsu privātuma tiesības
Mēs augstu vērtējam to, ka varat viegli īstenot savas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi. Ja vēlaties izmantot kādu no jums piederošajām un tālāk minētajām tiesībām, varat sazināties ar mums, kā aprakstīts tālāk.

Skatīt un/vai mainīt datus
Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, izmantojot info@people21.eu vai ar vēstuli, kas adresēta: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam , lai norādītu, kādus datus (kategorijas) mēs par jums apstrādājam, kādiem nolūkiem tas tiek darīts, no kura avota dati nāk un kādus glabāšanas periodus mēs izmantojam.

Turklāt jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums, lai papildinātu, labotu vai dzēstu savus datus. Maz ticamā gadījumā, ja esam snieguši nepareizus personas datus par jums, mēs to izlabosim.

Mēs jūs informēsim, kad būsim mainījuši jūsu personas informāciju.

Jūsu datu apstrādes ierobežošana
Ja nepiekrītat mūsu rīcībā esošo datu saturam par jums, varat iesniegt pieprasījumu uz laiku ierobežot jūsu datu apstrādi. Mēs gaidīsim, lai izplatītu jūsu datus, līdz tie atkal būs kārtībā, jūsuprāt. Apstrādes ierobežojuma pieprasījumu varat iesniegt jebkurā laikā, rakstot uz info@people21.eu vai nosūtot vēstuli uz adresi: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Kad mēs ierobežosim jūsu personas datu apstrādi, mēs jūs informēsim.

Tiesības pārsūtīt datus
Jūs varat pieprasīt mūsu rīcībā esošos personas datus strukturētā, vispārīgā un mašīnlasāmā veidā, izmantojot e-pasta adresi info@people21.eu . Jūs varat pilnībā brīvi nodot šo informāciju trešajām personām.

Tiesības tikt aizmirstam
Ja vairs nevēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, varat pieprasīt visu savu personas datu dzēšanu. Jūs varat pieprasīt mums dzēst visus savus datus jebkurā laikā, rakstot uz info@people21.eu vai nosūtot vēstuli uz adresi De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt jebkuru piekrišanu, ko esat devis savu datu apstrādei. Mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, kuriem esat devis atļauju. Tomēr jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē jau notikušo apstrādi.

Procedūra, atbildes laiks un izmaksas
Mēs cenšamies apstrādāt jūsu pieprasījumus, kas minēti šajā nodaļā, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Lai varētu izpildīt jūsu pieprasījumus, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte. Principā jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti elektroniski, ja vien tas nav iespējams vai jūs pieprasāt citādi.

Mēs neiekasēsim no jums nekādas izmaksas par jūsu iepriekšminēto pieprasījumu apstrādi, ja vien jūsu pieprasījums nav nepamatots vai pieprasāt papildu kopijas ar piekļuves tiesībām.

Ja ir (aizdomas) datu pārkāpums , piemēram, ja jums ir aizdomas par personas datu nozaudēšanu vai nesankcionētu piekļuvi tiem, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, izmantojot e-pasta adresi info@people21.eu .

Atbildība
Liela uzmanība tiek pievērsta šīs vietnes saturam un sastāvam. Tomēr People 21 BV nevar garantēt, ka informācija vietnē vienmēr ir pareiza un pilnīga. Tāpat People 21 BV nevar garantēt vietnes nepārtrauktu pieejamību un netraucētu darbību. People21 BV izslēdz jebkādu atbildību šajā sakarā, izņemot tiktāl, ciktāl tas ir noticis ar nodomu vai rupju nolaidību no People 21 BV puses. People 21 BV ir tiesības apturēt vietnes pieejamību, piemēram, saistībā ar pielāgošanu vai apkopi. Turklāt People 21 BV patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt, mainīt vai vairs nepiedāvāt vietnē piedāvāto informāciju un pakalpojumus.

Izmaiņas
People 21 BV patur tiesības pielāgot vai mainīt šo paziņojumu par konfidencialitāti. Neviens no privātuma paziņojuma noteikumiem nav paredzēts, lai noteiktu pienākumu vai vienošanos starp People 21 BV un datu subjektu.

Citi noteikumi

Nīderlandes tiesību akti attiecas uz šī paziņojuma par privātumu noteikumiem un visiem strīdiem, kas izriet no tā.

LitouwPrivatumo pareiškimas People 21 BV

Žinome, kad mumis pasitikite. Todėl manome, kad mūsų pareiga yra apsaugoti jūsų privatumą.

Šiame privatumo pareiškime informuojame, kokius duomenis renkame ir įrašome, kai naudojatės mūsų svetainėmis ir (arba) registruojatės People 21 BV ir (arba) jos antrinėse įmonėse: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21 BV, Stipt Uitzendbureau BV, Q Uitzendbureau BV, People 21 Services BV, Qualis „ Domum BV“, „Delta 21 BV“, „Stipt Intermediair BV“, „Stipt Employment Services BV“, „ Quality Uitzendbureau BV“ ir „ Quality Uitzendbureau1 BV“, toliau kartu vadinamos „Žmonės 21 BV“ , ir kodėl mes renkame šiuos duomenis.

Taip pat paaiškiname, kam teikiami duomenys ir kas gali juos tvarkyti. Taip jūs tiksliai suprasite, kaip mes dirbame.

Kruopštus asmens duomenų tvarkymas yra labai svarbus People 21 BV. Todėl asmens duomenys yra kruopščiai tvarkomi ir saugomi. Dirbame su gerai apsaugotomis informacinėmis sistemomis ir aiškiais skaidriais privatumo pareiškimais. Tai darydami laikomės įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, pavyzdžiui, Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir – nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Jei lankotės mūsų svetainėje, prašote informacijos per mūsų svetainę ir (arba) užsiregistruojate pas mus, įsigijote paslaugą ar susisieksite su mumis telefonu, mes užregistruosime jūsų asmens duomenis. Šis privatumo pareiškimas skirtas informuoti jus apie tokį jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Atsakingas už asmens duomenų tvarkymą
People 21 BV, įsikūręs De Brauwweg 20, (3125 AE) Schiedam, ir kartu su dukterinėmis įmonėmis, kurios veikia pagal People 21 BV, buvo paskirtos atsakingais už asmens duomenų tvarkymą,

Todėl People 21 BV yra atsakinga už asmens duomenų, kuriems taikomas šis privatumo pareiškimas, tvarkymą.

Žmonės 21 BV, kaip duomenų valdytojas, nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei atsako už teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

Žmonės 21 BV kartais pasitelkia kitas įmones teikti paslaugas. „People 21 BV“ išlieka atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą tokiose situacijose. Žmonės 21 BV sudaro sutartis su šiomis įmonėmis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kad būtų užtikrintas jūsų privatumas.

Ar tai taikoma asmens duomenų rinkimui?
Asmens duomenis renkame iš:
– svetainės lankytojų ir vartotojų
– pareiškėjų, (potencialių) kandidatų, klientų dalyvių ar kitų asmenų;

Kai lankotės mūsų svetainėje, renkame informaciją, susijusią su įrenginio tipu, naršykle ir tuo, kaip naudojatės mūsų svetaine ar programėle. Ši informacija padeda mums tobulinti svetainę, palengvinti naudojimą ir suteikti jums geriausias įmanomas paslaugas.

Informaciją tvarkome:
– su Jūsų leidimu;
– tinkamai įgyvendinti sutartį ir/ar naudojimo sąlygas, dėl kurių susitarėme su Jumis;

Mes renkame ir tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume teikti žmogiškųjų išteklių paslaugas, įskaitant tarpininkavimą, laikinąjį įdarbinimą, įdarbinimą ir atranką, įdarbinimą ir užsakomųjų paslaugų teikimą, asmeninį tobulėjimą ir galimybes įsidarbinti, reintegraciją, patarimus, planavimą ir personalo bei atlyginimų administravimą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
People 21 BV tvarko jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais. People 21 BV tvarko tik būtinus asmens duomenis.

People 21 BV “ asmens duomenų tvarkymui taikomi šie tikslai :

 • Kad būtų galima su jumis susisiekti
 • Norėdami atsiųsti jums informaciją
 • Sutarčių sudarymui ir vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant, darbo ir įdarbinimo sutartis
 • Administracijai atlikti
 • Vykdyti teisinius įsipareigojimus

Jūsų asmens duomenis taip pat naudojame santykių valdymui ir veiklai, siekdami išplėsti savo kandidatų, darbuotojų, tiekėjų, klientų/klientų ir kitų „People 21 BV“ ryšių bei su ja susijusių asmenų duomenų bazę ir informuoti jus apie savo veiklą.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Pagal galiojančius privatumo teisės aktus People 21 BV gali tvarkyti asmens duomenis tik tuo atveju, jei tvarkymas yra pagrįstas teisiniu pagrindu. „People 21 BV“ asmens duomenims tvarkyti naudojasi šiais teisiniais pagrindais:

 • Susitarimo sudarymo ir (arba) vykdymo kontekste
 • Laikytis įstatymų (įskaitant buhalterines, mokestines prievoles ir įsipareigojimus pagal teismo įsakymus ar kitus privalomus įstatymus ir kitus teisės aktus)
 • Remiantis mūsų teisėtais verslo interesais, kiek tai leidžia įstatymai, taisyklės ir jūsų privatumas.

 Kur ir kada renkame asmens duomenis?

Savo asmeniniais duomenimis su People 21 BV galite bendrinti keliais būdais, pavyzdžiui:

 • Jūs apsilankote mūsų svetainėje
 • Registruokitės darbui mūsų filialuose
 • Pateikite paraišką per mūsų svetainę
 • Sudarykite su mumis darbo sutartį
 • Jūs registruojatės kitu būdu arba esate užsiregistravę, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis arba teikti jums paslaugą.
 • Bendravimas su „People 21 BV “ apie paslaugą, pavyzdžiui, klausimai, kuriuos mums uždavėte arba jūsų pateikti prašymai
 • Susisiekite su vienu iš People 21 BV darbuotojų elektroniniu paštu, telefonu arba raštu
 • Dalyvaukite socialinių tinklų veikloje (pavyzdžiui, paspausdami „Patinka“ arba „Dalintis“) arba prisijunkite per savo socialinės žiniasklaidos paskyrą
 • Slapukai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai lankotės mūsų svetainėse

Kodėl renkame duomenis ir kokius duomenis renkame?

Mes tvarkome asmens duomenis, kurie yra būtini mūsų paslaugoms teikti; dalis šių duomenų reikalinga tam, kad galėtume naudotis mūsų paslaugomis. Be šių duomenų negalime teikti savo paslaugų.
Apskritai mūsų svetainėje galima apsilankyti neperduodant mums jūsų asmens duomenų. Kai tik pateiksite mums duomenis, užpildydami formą, kreipdamiesi dėl darbo ar užsiregistruodami, mes tvarkysime duomenis, kuriuos mums pateikiate.

Mes renkame ir tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume teikti paslaugas, įskaitant; tarpininkavimas, laikinas įdarbinimas, konsultacijos, planavimas ir personalo bei atlyginimų administravimas.

Gali prireikti papildomų duomenų, kad paslauga būtų geriau pritaikyta jūsų pageidavimams, kokybei ir (arba) prieinamumui arba būtų patenkinti konkretesni klausimai ar įsipareigojimai, susiję su pozicija ir (arba) iš klientų. Prašome pateikti tik teisingą ir svarbią informaciją.

Kokius verslo santykių asmens duomenis tvarkome?

Taip pat tvarkome verslo santykių asmens duomenis. Paprastai tai susiję su klientų, tiekėjų, subrangovų (pavyzdžiui, duomenų tvarkytojų), kurie teikia paslaugas ar vykdo užduotis jo vardu, ir teisėjų bei kitų įstaigų, su kuriomis People 21 BV palaiko verslo santykius, kontaktiniai duomenys. Paprastai tai susiję su kontaktinių asmenų vardais, pavardėmis, kontaktiniais duomenimis ir pareigomis, siekiant teikti pasiūlymus dėl paslaugų ir kitos veiklos, palaikyti verslo santykius ir (arba) sudaryti pavedimo sutartį.

Kai registruojatės pas mus, renkame šią informaciją:

 • Vardas ir adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas ir kiti kontaktiniai duomenys
 • Gimimo data gimimo vieta
 • Seksas
 • Vėliau sekė jūsų darbo patirtis, išsilavinimas ir mokymas
 • Visos pateiktos nuorodos ar sertifikatai (ir galbūt vairuotojo pažymėjimo priekinės dalies kopija)
 • Jūsų motyvacija
 • Šeiminė padėtis
 • Prieinamumas
 • Nuotrauka arba vaizdo įrašas (savanoriškai)

Nuo to momento, kai pradėsite dirbti pas mus:

 • Socialinio draudimo numeris
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, leidimas dirbti
 • banko sąskaitos numeris
 • Tautybė
 • Kiti duomenys, reikalingi personalo, atlyginimo ir pravaikštų registracijai atlikti
 • Prisijungimo duomenys asmeninė paskyra

Keitimasis asmeniniais duomenimis
1. Asmens duomenų perdavimas ir gavimas People 21 BV

People 21 BV gali keistis jūsų (asmens) duomenimis įvairiuose skyriuose ir antrinėse įmonėse, priklausančiose People 21 BV.

People 21 BV užtikrina, kad jos padaliniuose ir įmonėse asmens duomenims būtų taikomi Europos duomenų apsaugos standartai.

„People 21 BV“ negali būti laikoma atsakinga, jei ji turi pateikti asmens duomenis institucijoms pagal galiojančius teisinius įsipareigojimus.

 1. Duomenų perdavimas ir gavimas už People 21 BV ribų

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas gali reikšti, kad mes dalinamės asmens duomenimis su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, klientais, su kuriais galime jus supažindinti. Jei tam nesuteikėte aiškaus leidimo arba tam nėra teisinių įsipareigojimų, toks keitimasis duomenimis vyksta tik tuo atveju, jei tai būtina siekiant įvykdyti susitarimą tarp jūsų ir People 21 BV arba jei People 21 BV turi teisėtą dėl to People 21 BV visada atsižvelgia į jūsų privatumo interesus arba kitais atvejais, kai esame įpareigoti tai daryti, pavyzdžiui, teismo įsakymu ar teismo sprendimu. Jei reikia, People 21 BV sudarys duomenų tvarkymo sutartį su trečiosiomis šalimis.

 1. Duomenų perdavimas ir gavimas už Nyderlandų ribųJūsų asmens duomenys gali būti perduoti arba saugomi už Nyderlandų ribų. Žmonės 21 BV ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti, kad perduodami asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Jūsų asmens duomenys gali būti siunčiami į vieną ar kelias šalis Europos Sąjungoje arba už jos ribų ir ten tvarkomi. Jūsų asmens duomenis perduosime tik į ES nepriklausančias šalis, kuriose People 21 BV ėmėsi atitinkamų saugumo priemonių, kad garantuotų jūsų duomenų privatumą.

Prieiga prie duomenų kitaip nei teikiant „
People 21 BV“ suteikia prieigą trečiosioms šalims, kurios yra mokantys klientai, tam tikromis sąlygomis, kad „People 21 BV“ duomenų bazėje būtų galima ieškoti tinkamų kandidatų pagal ribotą asmens duomenų skaičių. Šie klientai yra: darbdaviai, verbuotojai , įdarbinimo ir atrankos vadybininkai, galvų medžiotojai, personalo pareigūnai ir kt. Galite bet kada pašalinti savo CV iš duomenų bazės, jei nebenorite jo gauti.

„People 21 BV“ naudoja automatiškai sugeneruotus duomenis statistikos tikslais, taip pat „People 21 BV“ saugumui ir tobulinimui. Šie duomenys teikiami trečiosioms šalims tiek, kiek jie yra visiškai anonimiški ir negali būti atsekami iki jūsų. Išskyrus atvejus, nurodytus šiame Privatumo pareiškime, People 21 BV neteiks jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims be išankstinio jūsų sutikimo.

Asmens duomenų saugumas
Žmonės 21 BV deda visas pastangas, kad optimaliai apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Tai darome remdamiesi fizinėmis, administracinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. Pavyzdžiui: prieigą prie duomenų turi tik įgalioti asmenys . Jei ir tiek, kiek duomenys teikiami duomenų tvarkytojams , kurie teikia paslaugas ar vykdo pavedimus jo vardu, „ People 21 BV“ susitarė su jais, kad jie taip pat optimaliai saugos asmens duomenis.

Asmens duomenų saugojimas
Žmonės 21 BV nesaugo asmens duomenų ilgiau, nei reikia, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių duomenys tvarkomi, ir bet kuriuo atveju tol, kol to reikalauja konkretūs reglamentai.

Kandidatai (jei nedirbote People21 BV)
Jūsų duomenys (CV, išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) yra prieinami iki dvejų metų nuo paskutinio kontakto, jei nedirbote People 21 BV. Praėjus vieneriems metams po paskutinio kontakto ir praėjus dvejiems metams po paskutinio kontakto, gausite pranešimą iš mūsų, kad esate užsiregistravę pas mus.

Jei nebenorite būti tarpininkaujamas, galite siųsti el. laišką adresu info@people21.eu

Slapukai ir automatinis sprendimų priėmimas
Kas yra slapukai?
Slapukai yra mažos (tekstinės) informacijos dalys, kurias serveris siunčia naršyklei, siekdamas, kad naršyklė atsiųstų šią informaciją kito apsilankymo metu. People 21 BV slapukai negali pažeisti jūsų kompiuterio ar failų. People 21 BV talpina tik tuos slapukus, kurie būtini paslaugoms atlikti. Jei bus įdėti kiti slapukai, prašysime jūsų išankstinio sutikimo. Dauguma naršyklių yra nustatytos priimti slapukus pagal numatytuosius nustatymus, tačiau galite iš naujo nustatyti savo naršyklę, kad atsisakytų visų slapukų arba nurodytų, kada slapukas siunčiamas. Tačiau kai kurios funkcijos ir paslaugos mūsų ir kitose svetainėse gali tinkamai neveikti, jei jūsų naršyklėje išjungti slapukai.

Mūsų svetainės naudoja slapukus, kad padėtų svetainei analizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Šią informaciją sudaro: jūsų IP adresas, naršyklės tipas, naudojama kompiuterinė sistema, sąskaitos numeris, puslapiai, kuriuose lankotės People 21 BV. Tada gauta informacija naudojama, kad svetainė tinkamai veiktų (sekti prisijungusius vartotojus, seanso informacija ir kt.) Be to, informaciją apie naršymą mūsų svetainėje renkame naudodami slapukus, kurie taip pat naudojami mūsų svetainei optimizuoti. People 21 BV nededa slapukų kitų šalių, pavyzdžiui, reklamos tinklų, naudai.

Automatizuotas sprendimų priėmimas
Žmonės 21 BV nepriima sprendimų, pagrįstų automatizuotu tvarkymu dėl dalykų, kurie gali turėti (reikšmingų) pasekmių žmonėms. Tai sprendimai, priimami kompiuterinėmis programomis ar sistemomis, neįtraukiant asmens (pvz., People 21 BV darbuotojo).

Pervežimas į užsienį
Žmonės 21 BV, be kita ko, naudoja „Google Analytics“. „Google“ serveriai yra už Europos Sąjungos ribų. Dabar sudarytos sutartys su JAV, kad jos atitiktų minimalius ES privatumo susitarimus. People 21 BV taip pat naudoja Visual Website Optimizer . „People 21 BV“ kruopščiai renkasi šias šalis ir stengiasi dirbti tik su partijomis, kurios laikosi Europos privatumo taisyklių.

Jūsų privatumo teisės
Vertiname, kad galite lengvai įgyvendinti savo teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite pasinaudoti viena iš jums priklausančių ir toliau nurodytų teisių, galite susisiekti su mumis, kaip aprašyta toliau.

Peržiūrėti ir (arba) keisti duomenis
Galite bet kada susisiekti su mumis per info@people21.eu arba laišku adresu: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam , kad nurodytumėte, kokius (kategorijų) duomenis apie jus tvarkome, kokiais tikslais tai daroma, iš kokio šaltinio gaunami duomenys ir kokius saugojimo laikotarpius naudojame .

Be to, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis norėdami papildyti, pataisyti ar ištrinti savo duomenis. Mažai tikėtinu atveju, jei pateikėme neteisingus jūsų asmens duomenis, mes tai ištaisysime.

Mes jus informuosime, kai pakeisime jūsų asmeninę informaciją.

Jūsų duomenų tvarkymo ribojimas
Jei nesutinkate su mūsų turimų apie Jus duomenų turiniu, galite pateikti prašymą laikinai apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tada lauksime, kol galėsime platinti jūsų duomenis, kol, jūsų nuomone, jie vėl bus tvarkingi. Prašymą dėl duomenų tvarkymo apribojimo galite pateikti bet kuriuo metu adresu info@people21.eu arba laišku adresu: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Kai apribosime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, apie tai Jus informuosime.

Teisė perduoti duomenis
Jūs galite prašyti mūsų turimų asmens duomenų susisteminta, įprasta ir mašininiu būdu skaitoma forma adresu info@people21.eu . Jūs galite visiškai laisvai perduoti šią informaciją trečiosioms šalims.

Teisė būti pamirštam
Jei nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, galite prašyti ištrinti visus savo asmens duomenis. Galite bet kada paprašyti mūsų ištrinti visus jūsų duomenis adresu info@people21.eu arba laišku adresu De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Taip pat galite bet kada atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti savo duomenis. Mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kuriems davėte leidimą. Tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos jau įvykusiam tvarkymui.

Procedūra, atsakymo laikas ir išlaidos
Stengiamės kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, išnagrinėti jūsų užklausas, nurodytas šiame skyriuje. Mes privalome patvirtinti jūsų tapatybę, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymus. Iš esmės jūsų prašymai bus tvarkomi elektroniniu būdu, nebent tai neįmanoma arba paprašysite kitaip.

Iš esmės mes neapmokestinsime jūsų pirmiau minėtų užklausų vykdymo išlaidų, nebent jūsų prašymai yra pertekliniai, akivaizdžiai nepagrįsti arba jei paprašysite papildomų kopijų su prieigos teise.

Jei yra (įtariamas) duomenų saugumo pažeidimas , pavyzdžiui, jei įtariate, kad asmens duomenys buvo prarasti arba neteisėta prieiga prie jų, nedelsdami praneškite mums el. pašto adresu info@people21.eu .

Atsakomybė
Daug dėmesio skiriama šios svetainės turiniui ir kompozicijai. Nepaisant to, People 21 BV negali garantuoti, kad informacija svetainėje visada yra teisinga ir išsami. Taip pat „People 21 BV“ negali garantuoti nuolatinio svetainės prieinamumo ir netrukdomo veikimo. People21 BV neprisiima jokios atsakomybės šiuo atžvilgiu, išskyrus tuos atvejus, kai People 21 BV yra tyčia arba dėl didelio neatsargumo. Be to, People 21 BV pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo pašalinti, keisti arba nebesiūlyti svetainėje siūlomos informacijos ir paslaugų.

Pakeitimai
People 21 BV pasilieka teisę koreguoti arba keisti šį privatumo pareiškimą. Nė viena iš privatumo pareiškimo nuostatų nesiekia nustatyti jokios pareigos ar susitarimo tarp People 21 BV ir duomenų subjekto.

Kitos nuostatos

Šio privatumo pareiškimo nuostatoms ir visiems dėl jo kylantiems ginčams taikomi Nyderlandų įstatymai.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności People 21 BV

Mamy świadomość, że obdarzasz nas zaufaniem. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest ochrona Twojej prywatności.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, jakie dane gromadzimy i rejestrujemy, gdy korzystasz z naszych stron internetowych i/lub rejestrujesz się w People 21 BV i/lub jej spółkach zależnych: DDD Personeel BV, DDD Services BV, DDD Personeel II BV, DDD Personeel III BV, Stay 21, Stipt Uitzendbureau, Q Uitzendbureau, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV i Quality Uitzendbureau1, zwanych dalej łącznie „People 21 BV” i dlaczego zbieramy te dane.

Wyjaśniamy również, komu przekazujemy dane i kto może je przetwarzać. W ten sposób dokładnie zrozumiesz, jak pracujemy.

Ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi ma ogromne znaczenie dla People 21 BV. Dane osobowe są zatem starannie przetwarzane i zabezpieczane. Pracujemy z dobrze zabezpieczonymi systemami informacyjnymi i jasnymi, przejrzystymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Czyniąc to, przestrzegamy przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony danych osobowych, takich jak ustawa o ochronie danych osobowych oraz –z mocą od 25 maja 2018 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, poprosisz o informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub zarejestrujesz się u nas, skorzystasz z naszej usługi lub skontaktujesz się z nami telefonicznie, zarejestrujemy Twoje dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
People 21 BV, z siedzibą przy De Brauwweg 20, w (3125 AE) Schiedam i wraz ze swoimi spółkami zależnymi, które działają w ramach People 21 BV, został wyznaczony jako odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych,

Firma People 21 BV jest zatem odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które wchodzą w zakres niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

People 21 BV, jako administrator, określa cele i sposoby przetwarzania oraz odpowiada za zgodność z wymogami prawnymi.

People 21 BV czasami angażuje inne firmy do wykonania dla niej usług. People 21 BV pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w takich sytuacjach. People 21 BV zawiera umowy z tymi firmami dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi, aby zagwarantować Twoją prywatność.

Zbieranie danych osobowych czy to ma zastosowanie?
Zbieramy dane osobowe od:
– odwiedzających i użytkowników strony internetowej
– kandydatów, (potencjalnych) kandydatów, uczestników klientów lub innych osób;

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy informacje związane z rodzajem urządzenia, przeglądarki i sposobu korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji. Informacje te pomagają nam ulepszać witrynę internetową, ułatwiać korzystanie z niej i zapewniać najlepszą możliwą obsługę.

Informacje przetwarzamy:
– za Twoją zgodą;
– w celu prawidłowej realizacji umowy i/lub warunków użytkowania, które uzgodniliśmy z Tobą;

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych usług HR , w tym pośrednictwa, zatrudnienia tymczasowego, rekrutacji i selekcji, zatrudniania i outsourcingu, rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, reintegracji, doradztwa, planowania oraz administracji kadrami i wynagrodzeniami.

Cele przetwarzania danych osobowych
People 21 BV przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach. People 21 BV przetwarza tylko niezbędne dane osobowe.

Następujące cele dotyczą przetwarzania danych osobowych przez People 21 BV:

 • Aby móc się z Tobą skontaktować
 • Aby wysłać Ci informacje
 • Do zawierania i wykonywania umów, w tym między innymi umów o pracę i o zatrudnienie
 • Aby prowadzić administrację
 • Aby spełnić zobowiązania prawne

Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe do zarządzania relacjami i do działań w celu zwiększenia naszej bazy danych kandydatów, pracowników, dostawców, klientów/zleceniodawców oraz innych relacji i osób związanych z People 21 BV oraz do informowania Cię o naszych działaniach.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności People 21 BV może przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest oparte na podstawach prawnych. People 21 BV wykorzystuje następujące podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • W kontekście zawarcia i/lub wykonania umowy
 • Przestrzegania prawa (w tym zobowiązań rachunkowych, podatkowych i wynikających z nakazów sądowych lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa)
 • Na podstawie naszych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawowe i wykonawcze i Twoją prywatność.

 Gdzie i kiedy zbieramy dane osobowe?

Możesz udostępniać swoje dane osobowe People 21 BV na kilka sposobów, na przykład kiedy:

 • Odwiedzasz naszą stronę internetową
 • Rejestrujesz się do pracy w naszych oddziałach
 • Aplikujesz przez naszą stronę internetową
 • Zawierasz z nami umowę o pracę
 • Rejestrujesz się w inny sposób lub jesteś zarejestrowany w celu korzystania z naszych usług lub świadczenia usługi.
 • Komunikujesz się z People 21 BV na temat usługi, na przykład pytania, które nam zadałeś lub prośby, które złożyłeś
 • Kontaktujesz się z jednym z pracowników People 21 BV przez e-mail, telefon lub pisemnie
 • Bierzesz udział w aktywności w mediach społecznościowych (na przykład klikając „Lubię to” lub „Udostępnij”) lub logując się za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych
 • Poprzez pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Dlaczego zbieramy dane i jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne dla naszych usług; część tych danych jest wymagana, aby móc korzystać z naszych usług. Bez tych danych nie możemy realizować naszych usług.
Zasadniczo naszą stronę internetową można odwiedzać bez przekazywania nam Twoich danych osobowych. Jak tylko przekażesz nam dane, wypełniając formularz, aplikując o pracę lub rejestrując się, będziemy przetwarzać dane, które nam przekazujesz.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych usług, w tym; pośrednictwo, zatrudnienie tymczasowe, doradztwo, planowanie oraz administracja kadrowo-płacowa.

Dodatkowe dane mogą być pożądane w celu lepszego dostosowania usługi do Twoich życzeń, wymaganej jakości i/lub dostępności lub w celu spełnienia bardziej szczegółowych zapytań lub zobowiązań dotyczących stanowiska i/lub wymagań klientów. Prosimy o przekazywanie nam tylko tych informacji, które są poprawne i istotne.

Jakie dane osobowe relacji biznesowych przetwarzamy?

Przetwarzamy również dane osobowe relacji biznesowych. Zwykle dotyczy to danych kontaktowych pracowników klientów, dostawców, podwykonawców (na przykład podmiotów przetwarzających dane), którzy świadczą usługi lub wykonują zadania w jego imieniu oraz osób referencyjnych i innych organów, z którymi People 21 BV utrzymuje relacje biznesowe. Zwykle dotyczy to nazwisk, danych kontaktowych i stanowisk osób kontaktowych w celu składania ofert dotyczących usług i innych działań, utrzymywania relacji biznesowych i/lub zawarcia umowy kontraktowej .

Rejestrując się u nas, zbieramy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, telefon i inne dane kontaktowe
 • Datę urodzenia, miejsce urodzenia
 • Płeć
 • Twoje doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie i ukończone szkolenia
 • Wszelkie dostarczone referencje lub certyfikaty (i ewentualnie kopia przedniej strony prawa jazdy)
 • Twoją motywację
 • Stan cywilny
 • Dostępność
 • Zdjęcie lub wideo (na zasadzie dobrowolności)

Od momentu rozpoczęcia dla nas pracy:

 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Kopię dowodu tożsamości, pozwolenie na pracę
 • numer konta bankowego
 • Narodowość
 • Inne dane wymagane do przeprowadzenia ewidencji kadrowej, płacowej i absencji
 • Dane logowania konta osobistego

Wymiana danych osobowych
1. Przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych w People 21 BV

People 21 BV może wymieniać Twoje dane (osobowe) w ramach różnych działów i spółek zależnych, które podlegają People 21 BV.

People 21 BV zapewnia stosowanie europejskich standardów ochrony danych osobowych w swoich działach i firmach.

People 21 BV nie ponosi odpowiedzialności, jeśli musi przekazać dane osobowe władzom, zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi.

 1. Przekazywanie i odbieranie danych poza People 21 BV

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych może oznaczać, że udostępniamy dane osobowe innym organizacjom, takim jak klienci, którym możemy Cię przedstawić. O ile nie udzieliłeś na to wyraźnej zgody lub nie ma na to obowiązku prawnego, ta wymiana danych ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy między Tobą a People 21 BV lub jeśli People 21 BV ma uzasadnione zainteresowanie tą wymianą, zgodnie z którą People 21 BV zawsze bierze pod uwagę Twój interes w zakresie prywatności lub w innych przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani, na przykład na mocy nakazu sądowego lub orzeczenia sądu. O ile to konieczne, People 21 BV zawrze umowę o przetwarzanie ze stronami trzecimi.

 1. Przekazywanie i otrzymywanie danych poza HolandiąTwoje dane osobowe mogą być przekazywane lub przechowywane poza Holandią. Firma People 21 BV podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do jednego lub kilku krajów w Unii Europejskiej lub poza nią i tam przetwarzane. Przekażemy Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów spoza UE, w których People 21 BV podjęło odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania prywatności Twoich danych.

Dostęp do danych w inny sposób niż na podstawie przepisów
People 21 BV udziela dostępu stronom trzecim, będącym płatnymi klientami, pod pewnymi warunkami, tak aby baza danych People 21 BV mogła być przeszukiwana pod kątem odpowiednich kandydatów na ograniczonej liczbie danych osobowych. Tymi klientami są: pracodawcy, rekruterzy , menedżerowie ds. rekrutacji i selekcji, headhunterzy, oficerowie personalni itp. Możesz usunąć swoje CV z bazy danych w dowolnym momencie, jeśli już go nie potrzebujesz.

People 21 BV wykorzystuje automatycznie generowane dane do celów statystycznych, a także do bezpieczeństwa i doskonalenia People 21 BV. Dane te są przekazywane stronom trzecim, o ile są w pełni anonimowe i nie można ich powiązać z Tobą. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, People 21 BV nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Bezpieczeństwo danych osobowych
People 21 BV dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Robimy to w oparciu o środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne. Na przykład: dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione . Jeśli i o ile dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zadania w jego imieniu, People 21 BV uzgodnił z nimi, że będą również optymalnie chronić dane osobowe.

Przechowywanie danych osobowych
People 21 BV nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, a w każdym razie tak długo, jak wymagają tego określone przepisy.

Kandydaci (jeśli nie pracowałeś dla People21 BV)
Twoje dane (CV), wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.) są dostępne do dwóch lat po ostatnim kontakcie, jeśli nie pracowałeś dla People 21 BV. Otrzymasz od nas wiadomość rok po ostatnim kontakcie i dwa lata po ostatnim kontakcie, w którym jesteś u nas zarejestrowany.

Jeśli nie chcesz już być  przez nas pośredniczony, możesz wysłać e-mail na adres info@people21.eu

Pliki cookie i automatyczne podejmowanie decyzji
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe fragmenty informacji (tekstowych), które serwer wysyła do przeglądarki z zamiarem, aby przeglądarka odesłała te informacje z powrotem przy następnej wizycie. Pliki cookie od People 21 BV nie mogą uszkodzić komputera ani plików. People 21 BV umieszcza tylko pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług. Jeśli mają być umieszczone inne pliki cookie, poprosimy o Twoją uprzednią zgodę. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje i usługi na naszej i innych stronach internetowych mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone w Twojej przeglądarce.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje te obejmują: Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, system komputerowy, z którego korzystasz, numer konta, strony, które odwiedzasz w People 21 BV. Pozyskane informacje są następnie wykorzystywane do prawidłowego działania strony (śledzenie akcji zalogowanych użytkowników, informacje o sesji itp.) Ponadto zbieramy informacje o zachowaniach podczas surfowania po naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie, które są również wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej. People 21 BV nie umieszcza plików cookie na rzecz innych podmiotów, takich jak sieci reklamowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
People 21 BV nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla ludzi. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez angażowania osoby (np. pracownika People 21 BV).

Przesył za granicę
People 21 BV korzysta m.in. z Google Analytics. Serwery Google znajdują się poza Unią Europejską. Umowy zostały już zawarte ze Stanami Zjednoczonymi, aby były one zgodne z minimalnymi umowami UE o ochronie prywatności. People 21 BV korzysta również z Visual Website Optimizer . People 21 BV starannie wybiera te strony i stara się współpracować wyłącznie ze stronami, które przestrzegają europejskich przepisów dotyczących prywatności.

Twoje prawa do prywatności
Cenimy sobie, że możesz z łatwością realizować swoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z przysługujących Ci i wymienionych poniżej praw, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Przeglądanie i/lub zmiana danych
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować poprzez info@people21.eu lub listownie na adres: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam w celu wskazania, jakie (kategorie) danych o Tobie przetwarzamy, w jakim celu to robimy, z jakiego źródła pochodzą i jakie okresy przechowywania są przez nas stosowane.

Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia swoich danych. W przypadku, gdy podaliśmy nieprawidłowe dane osobowe o Tobie, poprawimy to.

Powiadomimy Cię, gdy zmienimy Twoje dane osobowe.

Ograniczenie przetwarzania Twoich danych
Jeżeli nie zgadzasz się z treścią danych, które posiadamy o Tobie, możesz złożyć wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Będziemy wtedy czekać z rozpowszechnianiem Twoich danych, dopóki według Ciebie nie będą znów poprawne. Możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania w dowolnym momencie za pośrednictwem info@people21.eu lub listownie na adres: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Gdy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię.

Prawo do przenoszenia danych
Możesz zażądać danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formularzu pod adresem info@people21.eu . Masz całkowitą swobodę w przekazywaniu tych informacji stronom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym
Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich swoich danych za pośrednictwem info@people21.eu lub listownie na adres De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

W każdej chwili możesz również cofnąć każdą zgodę, którą udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na które wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.

Procedura, czas odpowiedzi i koszty
Staramy się przetwarzać Państwa wnioski, o których mowa w niniejszym rozdziale, tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim Twoje prośby będą mogły zostać spełnione. Twoje wnioski będą przetwarzane elektronicznie, chyba że nie będzie to możliwe lub zażądasz inaczej.

Zasadniczo nie obciążamy Cię żadnymi kosztami przetwarzania wyżej wymienionych wniosków, chyba że Twoje żądania są nadmierne, ewidentnie bezpodstawne lub jeśli poprosisz o dodatkowe kopie z prawem dostępu.

W przypadku (podejrzenia) naruszenia bezpieczeństwa danych , np. podejrzenia utraty lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas na adres e-mail info@people21.eu .

(Obciążenie) Odpowiedzialność
Dużo uwagi poświęca się zawartości i strukturze tej witryny. Niemniej jednak People 21 BV nie może zagwarantować, że informacje na stronie internetowej są zawsze poprawne i kompletne. People 21 BV nie może również zagwarantować ciągłej dostępności i niezakłóconego działania strony internetowej. People21 BV wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony People 21. BV People 21 BV jest uprawniony do zawieszenia dostępności strony internetowej, na przykład w związku z poprawkami lub konserwacją. Ponadto People 21 BV zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub zaprzestania oferowania informacji i usług oferowanych na stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Zmiany
People 21 BV zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu ustanowienia jakiegokolwiek zobowiązania lub umowy między People 21 BV a osobą, której dane dotyczą.

Inne postanowienia

Do postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkich sporów z niego wynikających stosuje się prawo holenderskie.

 

Declarație de confidențialitate People 21 BV

Suntem conștienți că aveți încredere în noi. Prin urmare, considerăm că este responsabilitatea noastră să vă protejăm confidențialitatea.

În această Declarație de confidențialitate vă informăm ce date colectăm și înregistrăm atunci când utilizați site-urile noastre web și/sau vă înregistrați la People 21 BV și/sau filialele sale: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21, Stipt Agentia de ocupare a fortei de munca, Q Agentia de ocupare a fortei de munca, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV și Quality Uitzendbureau1, denumite în continuare „People 21 BV” și de ce colectăm aceste date.

De asemenea, clarificăm cui sunt furnizate datele și cine le poate prelucra. În acest fel înțelegeți exact cum lucrăm.

Manipularea atentă a datelor cu caracter personal este de mare importanță pentru People 21 BV. Prin urmare, datele personale sunt procesate și securizate cu atenție. Lucrăm cu sisteme de informații bine securizate și declarații de confidențialitate clare și transparente. Procedând astfel, respectăm legile și reglementările în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cum ar fi Legea privind protecția datelor cu caracter personal și – cu efect de la 25 mai 2018 – Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Dacă vizitați site-ul nostru, solicitați informații prin intermediul site-ului nostru și/sau vă înregistrați la noi, achiziționați un serviciu sau ne contactați telefonic, vom înregistra datele dumneavoastră cu caracter personal. Această declarație de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la această prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
People 21 BV, cu sediul la De Brauwweg 20, în (3125 AE) Schiedam și, împreună cu filialele sale care sunt active sub People 21 BV, a fost desemnat ca responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,

Prin urmare, People 21 BV este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care intră în domeniul de aplicare al acestei declarații de confidențialitate.

People 21 BV, în calitate de operator, determină scopurile și mijloacele prelucrării și răspunde de respectarea cerințelor legale.

People 21 BV angajează uneori alte companii pentru a presta servicii pentru aceasta. People 21 BV rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste situații. People 21 BV încheie acorduri contractuale cu aceste companii cu privire la manipularea datelor dumneavoastră personale, astfel încât confidențialitatea dumneavoastră să fie garantată.

Colectarea datelor cu caracter personal se aplică acest lucru?
Colectăm date personale de la:
– vizitatori și utilizatori ai site -ului
– solicitanți, candidați (potențiali), participanți ai clienților sau alte persoane;

Când vizitați site-ul nostru web, colectăm informații legate de tipul de dispozitiv, browser și modul în care utilizați site-ul sau aplicația noastră. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-ul web, pentru ușurința dvs. de utilizare și pentru a vă oferi cel mai bun serviciu posibil.

Prelucrăm informațiile:
– cu permisiunea dumneavoastră;
– pentru a implementa în mod corespunzător acordul și/sau termenii de utilizare pe care le-am convenit cu dumneavoastră;

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră pentru executarea serviciilor noastre de resurse umane , inclusiv mediere, angajare temporară, recrutare și selecție, angajare și externalizare, dezvoltare personală și angajare, reintegrare, consiliere, planificare și administrarea personalului și a salariilor.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
People 21 BV prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în diverse scopuri. People 21 BV prelucrează numai datele personale necesare.

Următoarele scopuri se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către People 21 BV:

 • Pentru a te putea contacta
 • Pentru a vă trimite informații
 • Pentru încheierea și executarea acordurilor, inclusiv, dar fără a se limita la, contracte de muncă și contracte de angajare
 • Pentru a efectua administrarea
 • Pentru a respecta obligațiile legale

De asemenea, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru gestionarea relațiilor și activități pentru a crește baza noastră de date cu candidați, angajați, furnizori, clienți/clienți și alte relații ale și persoane implicate cu People 21 BV și pentru a vă informa despre activitățile noastre.

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu legislația în vigoare privind confidențialitatea, People 21 BV poate prelucra date cu caracter personal numai dacă prelucrarea se bazează pe temeiuri legale. People 21 BV folosește următoarele temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • În contextul încheierii și/sau executării unui acord
 • Pentru a respecta legea (inclusiv obligațiile contabile, fiscale și obligațiile în temeiul unor hotărâri judecătorești sau alte legi și reglementări obligatorii)
 • Pe baza intereselor noastre legitime de afaceri, în măsura permisă de lege, reglementări și confidențialitatea dumneavoastră.

 Unde și când colectăm date personale?

Puteți partaja datele dumneavoastră personale cu People 21 BV în mai multe moduri, de exemplu prin:

 • Vizitați site-ul nostru
 • Înregistrați-vă pentru a lucra la filialele noastre
 • Aplicați prin intermediul site-ului nostru web
 • Încheiați un contract de muncă cu noi
 • Vă înregistrați în alt mod sau sunteți înregistrat pentru a utiliza serviciile noastre sau pentru a vă oferi un serviciu.
 • Comunicarea cu People 21 BV despre un serviciu, de exemplu întrebările pe care ni le-ați adresat sau solicitările pe care le-ați transmis
 • Contactați unul dintre angajații People 21 BV prin e-mail, telefon sau în scris
 • Participați la o activitate pe rețelele sociale (de exemplu, făcând clic pe „Like” sau „Distribuiți”) sau conectându-vă prin contul dvs. de rețele sociale
 • Cookie-uri care sunt stocate pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-urile noastre web

De ce colectăm date și ce date colectăm?

Prelucrăm datele personale care sunt necesare pentru serviciile noastre; o parte din aceste date este necesară pentru a putea folosi serviciile noastre. Fără aceste date nu ne putem desfășura serviciile.
În general, site-ul nostru web poate fi vizitat fără ca datele dumneavoastră cu caracter personal să ne fie transmise. Imediat ce ne furnizați date, prin completarea unui formular, aplicarea pentru un loc de muncă sau înregistrarea, vom procesa datele pe care ni le furnizați.

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră pentru executarea serviciilor noastre, inclusiv; mediere, angajare temporară, consiliere, planificare și administrare de personal și salarizare.

Date suplimentare pot fi de dorit pentru a adapta mai bine serviciul la dorințele, calitățile și/sau disponibilitatea dumneavoastră sau pentru a răspunde întrebărilor sau obligațiilor mai specifice cu privire la poziție și/sau de la clienți. Vă rugăm să ne furnizați doar informații corecte și relevante.

Ce date personale ale relațiilor de afaceri procesăm?

De asemenea, prelucrăm date personale din relațiile de afaceri. Aceasta se referă, de obicei, la datele de contact ale angajaților clienților, furnizorilor, subcontractanților (de exemplu, procesatorii de date) care prestează servicii sau execută sarcini în numele acestuia și arbitrilor și altor organisme cu care People 21 BV întreține o relație de afaceri. Aceasta se referă de obicei la numele, datele de contact și funcțiile persoanelor de contact cu scopul de a face oferte despre servicii și alte activități, menținerea relației de afaceri și/sau încheierea unui contract de cesiune.

Când vă înregistrați la noi, colectăm următoarele informații:

 • Nume și detalii despre adresă, adresa de e-mail, telefon și alte detalii de contact
 • Data nașterii locul nașterii
 • Sex
 • Au urmat experiența dvs. de muncă și educația și formarea
 • Orice referințe sau certificate furnizate (și, eventual, o copie a față a permisului de conducere)
 • Motivația ta
 • Starea civilă
 • Disponibilitate
 • Foto sau video (pe bază de voluntariat)

Din momentul în care începi să lucrezi pentru noi:

 • Cod numeric personal
 • Copie act de identitate, permis de munca
 • numarul contului bancar
 • Naţionalitate
 • Alte date necesare pentru efectuarea unei inregistrari de personal, salariu si absenteism
 • Detalii de conectare cont personal

Schimbul de date cu caracter personal
1. Transmiterea și primirea datelor cu caracter personal în cadrul People 21 BV

People 21 BV poate face schimb de date (personale) dvs. în cadrul diferitelor departamente și filiale care se încadrează în People 21 BV.

People 21 BV se asigură că standardele europene de protecție a datelor sunt aplicate datelor cu caracter personal din cadrul departamentelor și companiilor sale.

People 21 BV nu poate fi tras la răspundere dacă trebuie să furnizeze date cu caracter personal autorităților, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.

 1. Transmiterea și primirea de date în afara People 21 BV

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate însemna că împărtășim date personale cu alte organizații, cum ar fi clienții cărora le putem prezenta. În măsura în care nu ați dat permisiunea explicită în acest sens sau nu există nicio obligație legală în acest sens, acest schimb de date are loc numai dacă acest lucru este necesar pentru executarea acordului dintre dvs. și People 21 BV sau dacă People 21 BV are o societate legitimă. interes pentru acest schimb, prin care People 21 BV ia întotdeauna în considerare interesul dumneavoastră de confidențialitate sau în alte cazuri în care suntem obligați să facem acest lucru, de exemplu printr-o hotărâre judecătorească sau o decizie judecătorească. În măsura în care este necesar, People 21 BV va încheia un acord de prelucrare cu terți.

 1. Transmiterea și primirea de date în afara Țărilor de JosDatele dumneavoastră personale pot fi transferate sau stocate în afara Țărilor de Jos. People 21 BV a luat măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal transferate sunt protejate corespunzător. Datele dumneavoastră personale pot fi trimise într-una sau mai multe țări din interiorul sau în afara Uniunii Europene și procesate acolo. Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai în țări din afara UE în care People 21 BV a luat măsuri de securitate adecvate pentru a garanta confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Accesul la date altfel decât prin furnizare
People 21 BV acordă acces terților, fiind clienți plătitori, în anumite condiții, astfel încât în baza de date People 21 BV să se poată căuta candidați potriviți pe un număr limitat de date personale. Acești clienți sunt: angajatori, recrutori , manageri de recrutare și selecție, headhunters, ofițeri de personal etc. Vă puteți șterge oricând CV-ul din baza de date dacă nu mai doriți să îl primiți.

People 21 BV utilizează datele generate automat în scopuri statistice, precum și pentru securitatea și îmbunătățirea People 21 BV. Aceste date sunt furnizate terților în măsura în care sunt complet anonimizate și nu pot fi urmărite până la dvs. Cu excepția cazurilor menționate aici în această Declarație de confidențialitate, People 21 BV nu va furniza datele dumneavoastră personale către terți fără acordul dumneavoastră prealabil.

Securitatea datelor personale
People 21 BV depune toate eforturile pentru a vă proteja în mod optim datele personale împotriva utilizării neautorizate. Facem acest lucru pe baza unor măsuri fizice, administrative, organizatorice și tehnice. De exemplu: numai persoanele autorizate au acces la date. Dacă și în măsura în care datele sunt furnizate procesatorilor de date care prestează servicii sau realizează sarcini în numele acestuia, People 21 BV a fost de acord cu aceștia că vor proteja în mod optim și datele personale.

Păstrarea datelor cu caracter personal
People 21 BV nu stochează datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care datele sunt prelucrate și, în orice caz, atât timp cât o impun reglementările specifice.

Candidați (dacă nu ați lucrat pentru People21 BV)
Detaliile dumneavoastră (CV, studii, experiență de lucru etc.) sunt disponibile până la doi ani de la ultimul contact dacă nu ați lucrat pentru People 21 BV. Veți primi un mesaj de la noi la un an de la ultimul contact și la doi ani de la ultimul contact că sunteți înregistrat la noi.

Dacă nu mai doriți să fiți mediat, puteți trimite un e-mail la info@people21.eu

Cookie-uri și luarea automată a deciziilor
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fragmente mici de informații (text) pe care un server le trimite browserului cu intenția ca browserul să trimită aceste informații înapoi la o vizită următoare. Cookie-urile de la People 21 BV nu pot deteriora computerul sau fișierele dumneavoastră. People 21 BV plasează doar cookie-uri care sunt necesare pentru realizarea serviciilor. Dacă urmează să fie plasate alte cookie-uri, vă vom cere acordul prealabil. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte module cookie în mod implicit, dar vă puteți reseta browserul pentru a refuza toate modulele cookie sau pentru a indica când este trimis un cookie. Cu toate acestea, unele caracteristici și servicii, pe site-urile noastre și pe alte site-uri web, pot să nu funcționeze corect dacă cookie-urile sunt dezactivate în browserul dumneavoastră.

Site-urile noastre web folosesc cookie-uri pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul web. Aceste informații constau în: adresa dvs. IP, tipul de browser, sistemul informatic pe care îl utilizați, numărul de cont, paginile pe care le vizitați pe People 21 BV. Informațiile obținute sunt apoi utilizate pentru ca site-ul să funcționeze corect (urmărirea utilizatorilor autentificați, informații despre sesiune etc.) În plus, colectăm informații despre comportamentul de navigare pe site-ul nostru prin intermediul cookie-urilor, care sunt, de asemenea, folosite pentru a optimiza site-ul nostru. People 21 BV nu plasează cookie-uri în beneficiul altor părți, cum ar fi rețelele de publicitate.

Luare automată a deciziilor
People 21 BV nu ia decizii bazate pe procesare automată în chestiuni care pot avea consecințe (semnificative) pentru oameni. Acestea sunt decizii luate de programe sau sisteme informatice, fără a implica o persoană (de exemplu un angajat al People 21 BV).

Transfer în străinătate
People 21 BV folosește, printre altele, Google Analytics. Serverele Google sunt situate în afara Uniunii Europene. Acum au fost încheiate acorduri cu SUA, astfel încât acestea să respecte acordurile minime de confidențialitate ale UE. People 21 BV utilizează, de asemenea, Visual Website Optimizer . People 21 BV alege aceste părți cu atenție și încearcă să lucreze exclusiv cu părți care respectă reglementările europene privind confidențialitatea.

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate
Apreciem că vă puteți exercita cu ușurință drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă doriți să utilizați unul dintre drepturile pe care le aveți și menționate mai jos, ne puteți contacta așa cum este descris mai jos.

Vizualizați și/sau modificați datele
Ne puteți contacta oricând prin info@people21.eu sau prin scrisoare adresată la: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam pentru a indica ce (categorii de) date prelucrăm despre dumneavoastră, în ce scopuri se face acest lucru, din ce sursă provin datele și ce perioade de păstrare sunt folosite de noi.

În plus, ne puteți contacta în orice moment pentru a completa, corecta sau șterge datele dumneavoastră. În cazul puțin probabil în care am furnizat date personale incorecte despre dvs., vom rectifica acest lucru.

Vă vom anunța când îți vom schimba informațiile personale.

Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră
Dacă nu sunteți de acord cu conținutul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră, puteți trimite o solicitare de restricționare temporară a prelucrării datelor dumneavoastră. Vom aștepta apoi să vă distribuim datele până când sunt din nou în ordine în opinia dumneavoastră. Puteți trimite o cerere de restricție de procesare oricând prin info@people21.eu sau printr-o scrisoare la adresa: De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

Când restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom anunța.

Dreptul de a transfera date
Puteți solicita datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. într-o formă structurată, comună și care poate fi citită automat prin info@people21.eu . Sunteți complet liber să transferați aceste informații către terți.

Dreptul de a fi uitat
Dacă nu mai doriți să utilizați serviciile noastre, puteți solicita ștergerea tuturor datelor dumneavoastră personale. Ne puteți solicita oricând ștergerea tuturor datelor dumneavoastră prin info@people21.eu sau printr-o scrisoare la adresa De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam .

De asemenea, puteți revoca orice consimțământ pe care l-ați acordat pentru a vă prelucra datele în orice moment. Vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru care ne-ați dat permisiunea. Cu toate acestea, retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează prelucrarea care a avut deja loc.

Procedură, timp de răspuns și costuri
Încercăm să procesăm cererile dumneavoastră, conform celor menționate în acest capitol, cât mai repede posibil, dar cel târziu în termen de o lună. Ni se cere să vă verificăm identitatea înainte ca solicitările dumneavoastră să poată fi îndeplinite. În principiu, cererile dumneavoastră vor fi procesate electronic, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau solicitați altfel.

În principiu, nu vă vom percepe niciun cost pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră menționate mai sus, cu excepția cazului în care solicitările dumneavoastră sunt excesive, vădit nefondate sau dacă solicitați copii suplimentare cu drept de acces.

Dacă există o (suspectată) încălcare a datelor , de exemplu, dacă bănuiți pierderea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, vă rugăm să ne anunțați imediat prin adresa de e-mail info@people21.eu .

Răspundere
Se acordă multă atenție conținutului și compoziției acestui site web. Cu toate acestea, People 21 BV nu poate garanta că informațiile de pe site sunt întotdeauna corecte și complete. Nici People 21 BV nu poate garanta disponibilitatea continuă și funcționarea netulburată a site-ului. People21 BV exclude orice răspundere în acest sens, cu excepția cazului în care există intenție sau neglijență gravă din partea People 21 BV People 21 BV are dreptul de a suspenda disponibilitatea site-ului web, de exemplu în legătură cu ajustări sau întreținere. În plus, People 21 BV își rezervă dreptul de a elimina, modifica sau nu mai oferi informații și servicii oferite pe site fără notificare prealabilă.

Modificări
People 21 BV își rezervă dreptul de a ajusta sau modifica această declarație de confidențialitate. Niciuna dintre prevederile declarației de confidențialitate nu are scopul de a stabili vreo obligație sau acord între People 21 BV și persoana vizată.

Alte prevederi

Legislația olandeză se aplică prevederilor acestei declarații de confidențialitate și tuturor litigiilor care decurg din aceasta.

 

Gizlilik beyanı People 21 BV 

Bize güvendiğinizin farkındayız. Bu nedenle gizliliğinizi korumayı kendi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bu Gizlilik Bildiriminde, web sitelerimizi kullandığınızda ve/veya People 21 BV ve/veya bağlı kuruluşlarına kayıt olduğunuzda hangi verileri topladığımızı ve kaydettiğimizi size bildiririz: DDD Staff BV, DDD Services BV, DDD Staff II BV, DDD Staff III BV Stay 21, Stipt Uitzendbureau, Q Uitzendbureau, People 21 Services BV, Qualis Domum , Delta 21, Stipt Intermediair, Stipt Employment Services, Quality Uitzendbureau BV ve Quality Uitzendbureau1, bundan böyle birlikte “People 21 BV” olarak anılacaktır ve bu verileri neden topluyoruz.

Ayrıca, verilerin kime sağlandığını ve verileri kimlerin işleyebileceğini de açıklıyoruz. Bu şekilde nasıl çalıştığımızı tam olarak anlamış olursunuz.

Kişisel verilerin dikkatli bir şekilde ele alınması, People 21 BV için büyük önem taşımaktadır. Kişisel veriler bu nedenle dikkatli bir şekilde işlenir ve güvence altına alınır. İyi güvenli bilgi sistemleri ve açık şeffaf gizlilik bildirimleri ile çalışıyoruz. Bunu yaparken, Kişisel Verilerin Korunması Yasası ve – 25 Mayıs 2018’den itibaren geçerli olmak üzere – Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi kişisel verilerin korunması alanındaki yasa ve düzenlemelere uyarız.

Web sitemizi ziyaret ederseniz, web sitemiz aracılığıyla bilgi talep ederseniz ve/veya bize kaydolursanız, bir hizmet satın alırsanız veya bizimle telefonla iletişime geçerseniz, kişisel verilerinizi kaydedeceğiz. Bu gizlilik bildirimi, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu (3125 AE) Schiedam’da
De Brauwweg 20 adresinde bulunan People 21 BV ve People 21 BV altında faaliyet gösteren bağlı kuruluşları ile birlikte kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olarak atanmıştır,

Bu nedenle People 21 BV, bu gizlilik bildiriminin kapsamına giren kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur.

Kontrolör olarak People 21 BV, işlemenin amaçlarını ve araçlarını belirler ve yasal gerekliliklere uyulmasından sorumludur.

People 21 BV bazen bunun için hizmet vermesi için başka şirketlerle angaje olur. People 21 BV, bu durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olmaya devam eder. People 21 BV, bu şirketlerle kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapar, böylece gizliliğiniz garanti altına alınır.

Kişisel verilerin toplanması bu geçerli midir?
Kişisel verileri şu kişilerden topluyoruz:
– web sitesinin ziyaretçileri ve kullanıcıları
– başvuru sahipleri, (potansiyel) adaylar, müşterilerin katılımcıları veya diğer kişiler;

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, cihaz türü, tarayıcı ve web sitemizi veya uygulamamızı nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler topluyoruz. Bu bilgiler, kullanım kolaylığınız için web sitesini iyileştirmemize ve size mümkün olan en iyi hizmeti sunmamıza yardımcı olur.

Bilgileri işliyoruz:
– izninizle;
– sizinle anlaştığımız sözleşmeyi ve/veya kullanım şartlarını gerektiği gibi uygulamak;

Arabuluculuk, geçici istihdam, işe alma ve seçme, işe alma ve dış kaynak kullanımı, kişisel gelişim ve istihdam edilebilirlik, yeniden entegrasyon, tavsiye, planlama ve personel ve maaş yönetimi dahil olmak üzere İK hizmetlerimizin yürütülmesi için verilerinizi toplar ve işleriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları
People 21 BV, kişisel verilerinizi çeşitli amaçlarla işler. People 21 BV sadece gerekli kişisel verileri işler.

People 21 BV tarafından işlenmesi için aşağıdaki amaçlar geçerlidir :

 • sizinle iletişime geçebilmek için
 • Size bilgi göndermek için
 • İş sözleşmeleri ve işe alım sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmeler yapmak ve yürütmek için
 • İdareyi yürütmek için
 • Yasal yükümlülüklere uymak

Kişisel verilerinizi ayrıca adaylar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler/müşteriler ve People 21 BV ile ilgili diğer ilişkiler ve kişilerden oluşan veri tabanımızı artırmak ve faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için ilişki yönetimi ve faaliyetleri için kullanırız.

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı
Yürürlükteki gizlilik mevzuatına göre, People 21 BV kişisel verileri yalnızca işlemenin yasal gerekçelere dayanması halinde işleyebilir. People 21 BV, kişisel verilerin işlenmesi için aşağıdaki yasal gerekçeleri kullanır:

 • Bir anlaşmanın akdedilmesi ve/veya uygulanması bağlamında
 • Yasalara uymak (muhasebe, vergi yükümlülükleri ve mahkeme emirleri veya diğer zorunlu yasa ve yönetmelikler kapsamındaki yükümlülükler dahil)
 • Kanun, yönetmelik ve gizliliğinizin izin verdiği ölçüde meşru ticari çıkarlarımıza dayanmaktadır.

 Kişisel verileri nerede ve ne zaman topluyoruz?

Kişisel verilerinizi People 21 BV ile çeşitli şekillerde paylaşabilirsiniz, örneğin:

 • Web sitemizi ziyaret edin
 • Şubelerimizde çalışmak için kayıt olun
 • Web sitemiz üzerinden başvurun
 • Bizimle bir iş sözleşmesi yapın
 • Başka bir şekilde kaydolursunuz veya hizmetlerimizi kullanmak veya size bir hizmet sunmak için kayıt oldunuz.
 • People 21 BV ile iletişim , örneğin bize sorduğunuz sorular veya gönderdiğiniz talepler
 • People 21 BV çalışanlarından biriyle e-posta, telefon veya yazılı olarak iletişime geçin.
 • Bir sosyal medya etkinliğine katılın (örneğin, “Beğen” veya “Paylaş”a tıklayarak) veya sosyal medya hesabınız üzerinden giriş yapın
 • Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanan çerezler

Neden veri topluyoruz ve hangi verileri topluyoruz?

Hizmetlerimiz için gerekli olan kişisel verileri işliyoruz; Bu verilerin bir kısmı hizmetlerimizi kullanabilmek için gereklidir. Bu veriler olmadan hizmetlerimizi gerçekleştiremeyiz.
Genel olarak web sitemiz, kişisel verileriniz bize aktarılmadan ziyaret edilebilir. Bir form doldurarak, iş başvurusunda bulunarak veya kayıt yaptırarak bize veri sağladığınızda, bize sağladığınız verileri işleyeceğiz.

Verilerinizi aşağıdakiler dahil olmak üzere hizmetlerimizin yürütülmesi için toplar ve işleriz: arabuluculuk, geçici istihdam, danışmanlık, planlama ve personel ve maaş yönetimi.

Hizmeti isteklerinize, niteliklerinize ve/veya müsaitlik durumunuza göre daha iyi uyarlamak veya pozisyon ve/veya müşterilerden gelen daha spesifik soruları veya yükümlülükleri karşılamak için ek veriler istenebilir. Bize yalnızca doğru ve ilgili bilgileri sağlamanızı rica ediyoruz.

İş ilişkilerinin hangi kişisel verilerini işliyoruz?

Ayrıca iş ilişkilerinin kişisel verilerini de işliyoruz. Bu genellikle müşterilerin, tedarikçilerin, alt yüklenicilerin (örneğin veri işlemcilerinin) kendi adına hizmet sağlayan veya görevler yürüten çalışanlarının ve People 21 BV’nin iş ilişkisini sürdürdüğü hakemlerin ve diğer kuruluşların iletişim bilgileriyle ilgilidir. Bu genellikle hizmetler ve diğer faaliyetler hakkında tekliflerde bulunmak, iş ilişkisini sürdürmek ve/veya bir devir sözleşmesi imzalamak amacıyla irtibat kişilerinin isimleri, iletişim bilgileri ve pozisyonları ile ilgilidir.

Bize kayıt olduğunuzda, aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

 • İsim ve adres bilgileri, e-posta adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri
 • Doğum tarihi doğum Yeri
 • Cinsiyet
 • İş deneyiminiz ve takip ettiğiniz eğitim ve öğretim
 • Sağlanan herhangi bir referans veya sertifika (ve muhtemelen sürücü belgesinin ön yüzünün bir kopyası)
 • Motivasyonunuz
 • Medeni hal
 • kullanılabilirlik
 • Fotoğraf veya video (gönüllülük esasına göre)

Bizim için çalışmaya başladığınız andan itibaren:

 • Sosyal Güvenlik numarası
 • Kimlik fotokopisi, çalışma izni
 • Banka hesabı numarası
 • Milliyet
 • Personel, maaş ve devamsızlık kaydı yapmak için gerekli diğer veriler
 • Giriş ayrıntıları kişisel hesap

Kişisel verilerin
değişimi 1. People 21 BV içinde kişisel verilerin aktarılması ve alınması

People 21 BV, (kişisel) verilerinizi, People 21 BV kapsamındaki çeşitli departmanlar ve bağlı kuruluşlar içinde değiştirebilir.

People 21 BV, departmanları ve şirketleri içindeki kişisel verilere Avrupa veri koruma standartlarının uygulanmasını sağlar.

Kişiler 21 BV, geçerli yasal yükümlülükler uyarınca yetkililere kişisel verileri sağlamak zorunda kalırsa sorumlu tutulamaz.

 1. People 21 BV dışına veri aktarma ve alma

Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı, kişisel verileri, sizi tanıştırabileceğimiz müşteriler gibi diğer kuruluşlarla paylaştığımız anlamına gelebilir. Bunun için açık bir izin vermediğiniz veya bunun için yasal bir zorunluluk olmadığı sürece, bu veri alışverişi yalnızca sizinle People 21 BV arasındaki sözleşmenin uygulanması için gerekliyse veya People 21 BV’nin meşru bir izni varsa gerçekleşir. People 21 BV’nin mahremiyet menfaatinizi her zaman dikkate aldığı veya örneğin bir mahkeme emri veya mahkeme kararı gibi bunu yapmak zorunda olduğumuz diğer durumlarda. People 21 BV, gerekli olduğu ölçüde, üçüncü taraflarla bir işleme anlaşması yapacaktır.

 1. Hollanda dışına veri aktarma ve almaKişisel verileriniz Hollanda dışına aktarılabilir veya saklanabilir. People 21 BV, aktarılan kişisel verilerin yeterince korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almıştır. Kişisel verileriniz Avrupa Birliği içinde veya dışında bir veya daha fazla ülkeye gönderilebilir ve orada işlenebilir. Kişisel verilerinizi yalnızca, People 21 BV’nin verilerinizin gizliliğini garanti altına almak için uygun güvenlik önlemleri aldığı AB dışındaki ülkelere aktaracağız.

Tedarik dışında verilere
erişim People 21 BV, belirli koşullar altında ödeme yapan müşteriler olan üçüncü taraflara erişim sağlar, böylece People 21 BV’nin veri tabanı sınırlı sayıda kişisel veri üzerinden uygun adaylar için aranabilir. Bu müşteriler şunlardır: işverenler, işe alım görevlileri , işe alım ve seçim yöneticileri, kelle avcıları, personel memurları vb. CV’nizi artık almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman veritabanından kaldırabilirsiniz.

People 21 BV, otomatik olarak oluşturulan verileri istatistiksel amaçlar ve ayrıca People 21 BV’nin güvenliği ve gelişimi için kullanır. Bu Gizlilik Bildiriminde burada belirtilen durumlar dışında, People 21 BV, kişisel verilerinizi önceden onayınız olmadan üçüncü şahıslara vermeyecektir.

Kişisel verilerin güvenliği
People 21 BV kişisel verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı en iyi şekilde korumak için her türlü çabayı gösterir. Bunu fiziksel, idari, organizasyonel ve teknik önlemler temelinde yapıyoruz. Örneğin: verilere yalnızca yetkili kişiler erişebilir. People 21 BV, kendi adına hizmet sağlayan veya görevler yürüten veri işleyicilere veri sağlandığı takdirde, onların da kişisel verileri en iyi şekilde koruyacağını kabul etmiştir.

Kişisel verilerin saklanması
People 21 BV, kişisel verileri, verilerin işlenme amaçlarına ulaşmak için gerekenden daha uzun süre ve her durumda özel düzenlemelerin gerektirdiği süre boyunca saklamaz.

Adaylar (People21 BV için çalışmadıysanız) Bilgileriniz
(özgeçmiş, eğitim, iş deneyimi vb.), People 21 BV için çalışmadıysanız, son temastan iki yıl sonraya kadar mevcuttur. Son iletişimden bir yıl sonra ve bize kaydolduğunuz son iletişimden iki yıl sonra bizden bir mesaj alacaksınız.

Artık arabuluculuk yapmak istemiyorsanız, info@people21.eu adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çerezler ve otomatik karar verme
Çerezler nedir?
Çerezler, bir sunucunun, tarayıcının bu bilgileri bir sonraki ziyaretinde geri göndermesi amacıyla tarayıcıya gönderdiği küçük (metin) bilgi parçalarıdır. People 21 BV’den gelen çerezler bilgisayarınıza veya dosyalarınıza zarar veremez. People 21 BV, yalnızca hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tanımlama bilgilerini yerleştirir. Başka çerezler yerleştirilecekse, önceden onayınızı isteyeceğiz. Çoğu tarayıcı varsayılan olarak tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde ayarlanmıştır, ancak tarayıcınızı tüm tanımlama bilgilerini reddedecek veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini gösterecek şekilde sıfırlayabilirsiniz. Ancak, tarayıcınızda tanımlama bilgileri devre dışı bırakılırsa, bizim ve diğer web sitelerindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Web sitelerimiz, web sitesinin, kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için çerezleri kullanır. Bu bilgiler şunlardan oluşur: IP adresiniz, tarayıcınızın türü, kullandığınız bilgisayar sistemi, hesap numaranız, People 21 BV’de ziyaret ettiğiniz sayfalar. Elde edilen bilgiler daha sonra web sitesinin düzgün çalışması için kullanılır (oturum açmış kullanıcıları takip etmek, oturum bilgileri vb.) Ayrıca, web sitemizi optimize etmek için kullanılan çerezler aracılığıyla web sitemizde gezinme davranışı hakkında bilgi topluyoruz. People 21 BV, reklam ağları gibi diğer tarafların yararına çerez yerleştirmez.

Otomatik karar verme
People 21 BV, insanlar için (önemli) sonuçlar doğurabilecek konularda otomatik işlemeye dayalı kararlar vermez. Bunlar, bir kişiyi dahil etmeden bilgisayar programları veya sistemleri tarafından alınan kararlardır (örneğin, People 21 BV’nin bir çalışanı).

Yurtdışına transfer
People 21 BV, diğer şeylerin yanı sıra Google Analytics’i kullanır. Google’ın sunucuları Avrupa Birliği dışındadır. Artık ABD ile minimum AB Gizlilik anlaşmalarına uymaları için anlaşmalar yapılmıştır. People 21 BV, Visual Website Optimizer’ı da kullanır . People 21 BV, bu tarafları dikkatli bir şekilde seçer ve yalnızca Avrupa gizlilik düzenlemelerine uyan taraflarla çalışmaya çalışır.

Gizlilik haklarınız
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı kolayca kullanabilmenize değer veriyoruz. Aşağıda belirtilen ve sahip olduğunuz haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, aşağıda açıklanan şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Verileri görüntüleyin ve/veya
değiştirin info@people21.eu veya De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam’a gönderilen mektupla sizin hakkınızda hangi (kategorilerde) verileri işlediğimizi, bunun hangi amaçlarla yapıldığını, verilerin hangi kaynaktan geldiğini ve tarafımızca hangi saklama sürelerinin kullanıldığını belirtmek için.

Ayrıca, verilerinizi tamamlamak, düzeltmek veya silmek için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizinle ilgili yanlış kişisel veriler vermemiz gibi olası bir durumda, bunu düzelteceğiz.

Kişisel bilgilerinizi değiştirdiğimizde sizi bilgilendireceğiz.

Verilerinizin işlenmesini kısıtlama Hakkınızda
tuttuğumuz verilerin içeriğini kabul etmiyorsanız, verilerinizin işlenmesini geçici olarak kısıtlama talebinde bulunabilirsiniz. Daha sonra, sizin düşüncenize göre tekrar sıraya girene kadar verilerinizi dağıtmayı bekleyeceğiz. Herhangi bir zamanda info@people21.eu aracılığıyla veya De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam adresine mektup göndererek bir işleme kısıtlaması talebinde bulunabilirsiniz .

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladığımızda, sizi bilgilendireceğiz.

Veri aktarma hakkı Hakkınızda
tuttuğumuz kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde info@people21.eu adresinden talep edebilirsiniz . Bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarmakta tamamen özgürsünüz.

Unutulma hakkı
Hizmetlerimizi artık kullanmak istemiyorsanız, tüm kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Tüm verilerinizi silmemizi istediğiniz zaman info@people21.eu aracılığıyla veya De Brauwweg 20-30, 3125 AE Schiedam adresine mektup göndererek talep edebilirsiniz.

Ayrıca, verilerinizi işlemek için vermiş olabileceğiniz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İzin verdiğiniz kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız. Ancak, onayınızı geri çekmeniz, halihazırda gerçekleşmiş olan işlemeyi etkilemez.

Prosedür, yanıt süresi ve maliyetler
Bu bölümde belirtilen taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede, ancak en geç bir ay içinde işleme koymaya çalışıyoruz. Taleplerinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekiyor. Prensip olarak, bu mümkün olmadıkça veya siz aksini talep etmedikçe, talepleriniz elektronik olarak işlenecektir.

Prensip olarak, talepleriniz aşırı, açıkça temelsiz olmadıkça veya erişim hakkına sahip ek kopyalar talep etmedikçe, yukarıda belirtilen taleplerinizi işleme koymanız için sizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz.

(Şüpheli) bir veri ihlali varsa, örneğin kişisel verilere kayıp veya yetkisiz erişimden şüpheleniyorsanız, lütfen info@people21.eu e-posta adresi aracılığıyla bize hemen bildirin .

Yükümlülük
Bu web sitesinin içeriğine ve yapısına çok dikkat edilir. Bununla birlikte People 21 BV, web sitesindeki bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olduğunu garanti edemez. People 21 BV, web sitesinin sürekli kullanılabilirliğini ve kesintisiz çalışmasını da garanti edemez. People 21 BV, People 21 BV’nin kasıtlı veya ağır ihmali olmadıkça, bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. People 21 BV, örneğin ayarlamalar veya bakım ile bağlantılı olarak web sitesinin kullanılabilirliğini askıya alma hakkına sahiptir. Ayrıca People 21 BV, web sitesinde sunulan bilgileri ve hizmetleri önceden haber vermeksizin kaldırma, değiştirme veya artık sunmama hakkını saklı tutar.

Changes
People 21 BV, bu gizlilik bildirimini düzenleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Gizlilik bildiriminin hükümlerinden hiçbiri, People 21 BV ile veri sahibi arasında herhangi bir yükümlülük veya anlaşma oluşturmayı amaçlamaz.

Diğer hükümler

Bu gizlilik bildiriminin hükümleri ve bundan kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için Hollanda yasaları geçerlidir.